Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 40 op

13.06.2022–07.06.2023 Oulu

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus (LTTO) on vuoden pituinen ammatillinen täydennyskoulutus tunnetaitojen ohjaamisesta lapsille ja nuorille. Koulutuksessa on kaksi rinnakkain etenevää oppimispolkua. Toinen on ammatillinen polku lapsen ja nuoren tunne-elämän kehittymisen tukemiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen. Toinen polku on henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle ja omien tunnetaitojen kehittämiseen.

Koulutus sisältää myös perusteet seuraaviin menetelmiin: satuhieronta, draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus NVC-prosessiin pohjautuen. Koulutuksen teoreettinen tausta rakentuu oppimisen kolmen tason kautta: sensorisesta, emotionaalisesta ja kognitiivisesta oppimisen tasosta, jonka taustalla toimii teoria ilmaisullisten terapioiden psykofyysisestä jatkumosta (ETC).

Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa oikeuden käyttää rekisteröityä Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -nimikettä ja graafista tunnusta.

Aika ja paikka

13.6.2022–7.6.2023 (yht. 15 pv) Oulu

Koulutus toteutetaan lähtökohtaisesti lähiopetuksena ja poikkeustilanteissa lähiopetusta voi seurata myös etäyhteydellä. Tarvittaessa kukin koulutusosio voidaan järjestää kokemuksellisena online-opetuksena.

Katso koulutukseen liittyvät lyhytvideot:

Tunnetaidot ammattilaisten tukena - mitä LTTO-koulutus antaa?
https://www.youtube.com/watch?v=QJcRaqfCCAE&t=14s

Tunne, aisti ja koe – tällaista on tunnetaitojen kokemuksellinen oppiminen!
https://www.youtube.com/watch?v=RGz008tneSw

Millainen on matka tunnetaito-ohjaajaksi?
https://www.youtube.com/watch?v=thshvJ4a8ek&t=2s

Aivotutkija Minna Huotilainen kertoo oppimisen kolmesta tasosta, joita LTTO -koulutuksessa hyödynnetään
https://www.youtube.com/watch?v=SScNEN4ttk0

Kokemuksia koulutuksesta: https://www.tunnejataida.fi/koulutukset/lasten-ja-nuorten-tunnetaito-ohjaaja-koulutus-
40op/kokemuksia-lasten-tunnetaito-ohjaajuudesta

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Koulutus soveltuu mm. varhaiskasvatuksen opettajille, luokanopettajille, erityisopettajille, koulunkäynnin ohjaajille, sairaalakoulujen opettajille ja ohjaajille, toiminta-, puhe- ja fysioterapeuteille, lasten ja nuorten psykiatrisille hoitajille ja lastensuojelun ohjaajille ja ohjaustyön yrittäjille.

Kouluttaja

Lähiosioiden pääkouluttaja

Titta Karanta on Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM®-kouluttaja sekä NLP Associated Trainer. Titta on kokenut kouluttaja ja on tehnyt myös yksilöohjausta asiakkailleen tunnetaitojen parissa. Hän on empaattinen ja rauhallinen persoona. Kouluttajana Titta haluaa herättää tunteita ja löytää sen kautta väylän ihmisen kokemusmaailmaan, jotta käsiteltävät asiat jäävät mieleen. Lue lisää Titasta: https://www.tunnejataida.fi/kouluttajat/titta-karanta

Palautteita Titasta kouluttajana:

 • ”Ohjaaja oli rauhallinen, verbaalisesti lahjakas. Ohjeet olivat helposti ymmärrettäviä. Tiesi, mitä piti tehdä.”
 • ”Ohjaajan läsnäolo oli rauhoittava. Ei tarvinnut analysoida omia tuntemuksia, mitä nyt mietin ja miltä tuntuu. Pystyi antautumaan harjoitteiden vietäväksi.”
 • ”Titta on todella taitava ohjaamaan ryhmää!”
 • ”Kouluttajan kokemusten jakaminen toi meille konkretiaa. Pistit itsesi likoon, toit teemat ja asiat lähelle omakohtaisesti ja annoit konkreettisia vinkkejä tilanteisiin. Kiitos!”
 • ”Heti aluksi tuli tunne, että WAU, on joku, jolla on näin paljon kokemusta ja tietoa tästä.”

Vierailevana kouluttaja osiolla 4 on Sara Hellsten (tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus). Satuhieronnan kouluttajana osiolla 6 toimii Tarina ja Kosketus Oy:n valtuuttama satuhierontakouluttaja. Satuhieronnan sisällöstä vastaa menetelmän kehittäjä Sanna Tuovinen. Koulutuksessa mukana myös Karita Palomäki (EFT, verkkomateriaalina) ja Leena Ylimäki (draaman menetelmiä, verkkomateriaalina).

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa tukea lasten ja nuorten tunnetaitoja monimenetelmällisesti. Hän osaa ohjata tunnetaitoja kolmitasoisen oppimismallin (sensorinen, emotionaalinen ja kognitiivinen) mukaisesti ryhmässä tai yksilötyönä (edellyttää aiempaa osaamista yksilöohjauksista). Hän osaa perustella ohjaustyönsä lähtökohdat kolmitasoisen oppimismallin näkökulmasta. Hän osaa yhdistää lasten ja nuorten tunnetaitojen ohjaamisen omaan ammattitaitoonsa ja työkenttäänsä sekä perustella käyttämiään menetelmiä ja niiden vaikuttavuutta. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti tunnetaito-ohjaajana joko ryhmä- tai yksilötyössä lasten ja nuorten kanssa.

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa

 • ohjata tunnetaitohetkiä työnkuvaansa soveltuen ja hyödyntää ohjaamisessa kolmitasoista oppimisen mallia
 • käyttää erilaisia tavoitteellisia, toiminnallisia, luovia ja kehollisia tunnetaitojen tukemisen menetelmiä
 • perustella käyttämiään menetelmiä
 • auttaa lasta tai nuorta toimimaan tunteiden kanssa rakentavasti
 • tunnistaa tunteita ja tarpeita käyttäytymisen takaa
 • tunnistaa emotionaaliseen turvaan vaikuttavia tekijöitä ja käyttää joitain sitä lisääviä keinoja
 • kertoa ja havainnollistaa tunnetaitojen eri vaiheita, tunteiden dynamiikkaa ja tunteiden kehollisuutta
 • arvioida ja hyödyntää saatavilla olevia tunnetaitomateriaaleja ja harjoitteita sekä muokata niitä tukemaan kolmitasoista tunnetaitojen oppimista
 • tunnistaa joitakin toimintatapojaan omien tunteiden kanssa ja tunnistaa niiden vaikutus omaan hyvinvointiin
 • tunnistaa ja ilmaista käyttäytymisensä ja tunteidensa alta joitain tarpeita
 • käyttää muutamia sisäistämiään tunnesäätelyn keinoja
 • ylläpitää ja kehittää omia tunnetaitoja

Sisältö

Koulutuksen osa-alueet:

 • Tunteiden, itsesäätelyn ja tunnetaitojen tietoperusta
 • Tunne-elämän kehittyminen ja siihen vaikuttaminen
 • Tunnetaito-ohjaamisen monimenetelmällinen osaaminen
 • Emotionaalinen turva ja kanssasäätely
 • Myötätuntoinen kohtaaminen ja vuorovaikutus

Aikataulu 

Osio 1: 13.–15.6.2022, ma–ke klo 9.00–17.00

 • Orientoituminen opintoihin ja ryhmäytyminen
 • Luovaan ja keholliseen tunnetyöskentelyyn ja sen teoreettiseen taustaan tutustuminen
 • Perustietoa tunteista, tarpeista ja tunnetaidoista
 • Emotionaalinen turva ja tunnetilanteissa toimiminen
 • Lapsen psyykkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat

Osio 2: 30.–31.8.2022, ti–ke klo 9.00–17.00

 • Tunne-elämän kehittymisen portaat ja kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät
 • Lapsuuden haitallisten kokemusten vaikutus (ACE)
 • Selviytymisstrategiat ja suojaroolit
 • Sisäinen kanssasäätely: oma sisäinen lapseni

Osio 3: 11.–12.10.2022, ti–ke klo 9.00–17.00

 • Stressinsäätely ja vireystilat tunne- ja itsesäätelyn perustana
 • Tutustuminen EFT:hen (Emotional Freedom Technique, Karita Palomäki verkkomateriaalin kautta)
 • Lapsuuden tarinan näkyväksi tekeminen

Osio 4: 29.–30.11.2022, ti–ke klo 9.00–17.00

 • Tarpeet tunteiden takana
 • Kuunteleminen ja selkeä itseilmaisu
 • Myönteinen vuorovaikutus ja yhteyden rakentaminen

Osio 5: 17.–18.1.2023, ti–ke klo 9.00–17.00

 • Ohjaajana toimiminen ja tunnetaito-ohjauksen periaatteet
 • Oppimisen kolmen tason aktivointi tunnetaitohetkissä
 • Nuorten tunnetaito-ohjaus
 • Lopputyöhön orientoituminen
 • Draaman menetelmiä (verkkomateriaalina)

Osio 6: 28.–29.3.2023, ti–ke klo 9.00–17.00

 • Ohjausharjoittelut pareittain
 • Satuhieronta ja hyväksyvä, myönteinen kosketus

Osio 7: 6.–7.6.2023, ti–ke klo 9.00–17.00

 • Lopputyön esittely – ohjaamistaitojen integrointi omaan työhön
 • Irtipäästäminen ja uuteen avautuminen
 • Koulutuksen päätös ja todistusten jako

Suoritustapa

Koulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Prosessiluonteisessa opiskelussa yhdistyvät 15 reaaliaikaista opetuspäivää joko lähiopetuksena tai verkossa toteutettuna sekä itsenäinen työskentely. Itsenäinen työskentely sisältää kirjallisuuteen perehtymistä, kirjallisia ja toiminnallisia etätehtäviä, käytännön taitojen harjoittelua, pienryhmätyöskentelyä ja lopputyön. Koulutuksen voi suorittaa työn ohessa. Koulutuksessa on käytössä verkko-oppimisympäristö. Koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa koulutusjaksoilla ja sitoutumista koulutukseen.

Koulutuksen laajuus 40 opintopistettä sisältää:

 • Koulutusosiot, 7 kappaletta, yhteensä 15 päivää (5 op)
 • Välitehtävät: kirjallisuuteen perehtyminen, työhön integrointi, toiminnalliset harjoitteet sekä kirjalliset tehtävät (20 op)
 • Pienryhmätyöskentely (3 op)
 • Lopputyö: Lasten tai nuorten tunnetaitoryhmän 8–10
  Ohjauskerran suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi (12 op)

Osaamisen arviointi

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Osaamisen arviointi perustuu kirjallisiin välitehtäviin, ohjausharjoitteluun ja lopputyöhön. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien välitehtävien ja lopputyön hyväksyttyä arviointia. Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa 14 / 16 koulutuspäivästä.

Arviointikriteerit

Hyväksytty osaamisen arviointi edellyttää, että opiskelija osaa

 • integroida tunnetaitojen monimenetelmällistä ohjausta omaan työnkuvaansa oppimisen kolmen tason mukaisesti
 • esitellä ja perustella monimenetelmällisen tunnetaitoryhmän toimintatavat ja tavoitteet
 • arvioida ja muokata saatavilla olevia tunnetaitoharjoitteita kolmitasoisen oppimismallin mukaiseksi
 • havainnollistaa ja sanoittaa tunnetaitojen eri vaiheita, tunteiden dynamiikkaa ja tunteiden kehollisuutta lapsiryhmälle sopivaksi
 • tukea lasta tunteiden tunnistamisessa ja säätelemisessä
 • selittää tunteiden ja tunnetaitojen perusteet eri lähdeaineistoihin pohjautuen
 • arvioida omia tunnetaitojaan ja niiden kehittymistä
 • tunnistaa ja nimetä oman sekä lapsen tai nuoren reagoimisen taustalta muutamia tarpeita
 • kuvata emotionaalisen turvan sekä stressin- ja tunnesäätelyn perusteet ja testata niiden tukemisen peruskeinoja niin itsensä kuin lapsen kohdalla
 • soveltaa rakentavan ja myötäelävän vuorovaikutuksen perusteita työssään ja arvioida niiden vaikutusta yhteyteen lapsen kanssa
 • nimetä muutamia keinoja, joilla ylläpitää ja kehittää omia tunnetaitojaan
 • arvioida omakohtaisesti kokeilemiaan tunnetaitoharjoitteita

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

2990 € sisältäen opetuksen, materiaalin koulutuspäiville, Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajan käsikirjan, tulostettavaa materiaalia tunnetaitohetkiin, henkilökohtaisen konsultaation kouluttajan kanssa, etäopiskelutehtävät ja tehtävien arvioinnin sekä koulutustodistuksen; laskutetaan kuudessa erässä

Lisäksi opiskelija hankkii pienen henkilökohtaisen tarvikepaketin, jota hän käyttää koulutusjaksoilla ja itsenäisessä työskentelyssään, tarvikkeiden kustannukset noin 15–20 euroa.

Ilmoittaudu

Koulutukseen haetaan 16.5.22 mennessä täyttämällä alla oleva ilmoittautumislomake (linkki) sekä vapaamuotoisella hakemuksella.

Yksi paikka vapautui, hae mukaan pikaisesti!

Lähetä hakemuksesi Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

 • sähköpostitse osoitteeseen eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi tai
 • postitse osoitteeseen Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Eija Raatikainen, PL 2437, 90014 Oulun yliopisto.

Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5 s) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:

 1. Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaitoohjaajuuteen mielestäsi liittyvät).
 2. Miksi hakeudut koulutukseen?
 3. Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt?
 4. Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi.
 5. Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä koulutusosiot että niiden väliset oma-aikaiset opiskelut)?
 6. Muista yhteystietosi.

Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla. Ilmoita silloin hakemuksessasi myös
tästä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujille lähetetään sähköpostitse tieto koulutukseen hyväksymisestä ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Lisätietoa koulutuksesta: www.tunnejataida.fi

Ilmoittautuminen on sitova. 16.5.22 jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan koulutukseen hyväksytyiltä puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.

Palautteita

 • ”Ehdottomasti paras ja merkittävin koulutus, missä olen koskaan ollut! Mukaan lukien viiden vuoden yliopisto-opinnot ja lukuisat hyödyllisetkin täydennyskoulutukset.”
 • ”Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen antia ei voi mitata millään, niin arvokasta se on. Vaikuttaa koko elämän hyvinvointiin. Tarvitsee myös omaa panostusta.”
 • ”Tämä koulutus pitäisi olla kaikkiin terveys- ja sosiaalialan koulutuksiin kuuluva”
 • ”LTTO-koulutusmatka on ollut yksi tämänhetkisen elämäni merkittävin prosessi, joka jatkuu edelleen ja varmasti vielä pitkään!”
 • ”Vaikka työtä lasten parissa on tehnyt jo jonkin aikaa, antoi LTTO-koulutus aivan uudenlaista syvyyttä ja ohjaamisen taitoa omaan tekemiseen.”
 • ”Koulutus antoi runsaasti menetelmiä ja käytännön harjoituksia tulevaan.”
 • ”Oman tunne-elämän avautuminen on koulutuksen parasta antia. Uusi ymmärrys toisten kohtaamisessa. Ymmärrys avautunut kohtaamaan haastavasti käyttäytyviä ihmisiä.”
 • ”Ei todellakaan mikään teoriapläjäys tai läpihuutojuttu. Koettava ja elettävä, jokaisen omanlainen matka.”
 • “Koulutus on ollut upea matka ja syväsukellus myös itseensä, kun on avoimesti lähtenyt mukaan.”
 • “Tässä koulutuksessa tulee todella kohdatuksi ja hyväksytyksi kaikkine tunteineen.”
 • “Hyvät ja selkeät koulutusmateriaalit ovat ehdottomasti plussaa!”
 • “Tunnetaito-ohjaajan harjoitekansio on valtava työkalupakki ryhmän ohjaamiseen ja kaikkiin tunnetaitojen opettamisessa huomioitaviin asioihin.”
 • ”Koulutus on todella ammattitaitoinen, sisältö on ollut huikea ja erittäin mielenkiinten, monimuotoisuus on ollut hieno asia. Ensimmäinen koulutus, missä ei ole tullut kyllästymistä.”