Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op (UEF) - AY7020905

Aika ja paikka

Verkkotyöskentely ajalla 6.4.-24.5.2020

Kouluttaja

Professori emerita Pirjo Pölkki

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa terveyspalvelujen ja sosiaalityön eri sektorien toiminnan merkityksen lasten, nuorten ja perheen hyvinvoinnin tukemisessa.

Sisältö

Lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto. Lastensuojelun sosiaalityön sekä kolmannen sektorin toiminta. Kasvatustoiminta.

Suoritustapa

Verkko-opinnot; luentotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee.
Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

1.Aaltonen K. 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. 2. painos. Tietosanoma.
2. Bardy M. 2013. Lastensuojelun ytimissä. THL.
3. Forsberg H. ja Ritala-Koskinen A. (toim.) 2006. Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus.
4. Hämäläinen U. & Kangas O. (toim.) 2010. Perhepiirissä. Kela.
5. Törrönen M., Hänninen K., Jouttimäki P., Lehto-Lundén T., Salovaara P. & Veistilä M (toim.) 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.
6. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapset, nuoret, perheet. Kasvun kumppanit https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet
7. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja  
8. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja 
9. Soveltuva lainsäädäntö ja muu verkossa ilmoitettu materiaali.