Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 40 op

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista lapsille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutus antaa ammatillista tietoa ja kokemuksia lapsen tunnekehityksen tukemisesta sekä tunteiden tunnistamisen ja käsittelemisen opettamisesta tutkittuun tietoon pohjautuvin, ja käytännössä hyväksi koettujen menetelmien avulla. Menetelmät sopivat n. 3-16 vuotiaille lapsille ryhmissä ja omaan työtaustaan soveltuen myös yksilöohjauksissa. Koulutuksen rakenne on uudistettu 1.1.2018.

Aika ja paikka

16.3.2020–24.3.2021 (yht. 16 pv + verkkotapaaminen) Oulu

Katso webinaaritallenne Tunnekuohu, apua! Minustako Lasten Tunnetaito-ohjaaja?
https://tunnejataida.adobeconnect.com/p31wvy603h7j/

 • Mistä tunteet kertovat ja miten ne vaikuttavat lapsen tunnekuohussa?
 • Miten voit itse vaikuttaa niihin?
 • Miksi kouluttautua Lasten Tunnetaito-ohjaajaksi? Mitä koulutus käytännössä on?

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin. Koulutus antaa perustason valmiuden käyttää Tunnetaito-ohjaamisen menetelmiä osallistujan oman työyhteisön lapsiryhmissä tai yksilöohjauksessa lapsen kanssa (omaan työtaustaan ja kokemukseen soveltuen), osana normaalia perustehtävää tai sen lisänä. Koulutus soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa. Koulutus ei suoraan anna valmiuksia yksilöohjaukseen tai ammattitaitoa kouluttaa lasten kanssa työskenteleviä tunnetaidoista tai niiden ohjaamisesta muuta kuin silloin, jos opiskelijalla on näihin muuta, aiempaa ammattitaitoa, jota LTTO-koulutus täydentää.

Kouluttaja

Kouluttaja lähiosioilla

Titta Karanta on Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -kouluttaja sekä NLP Associated Trainer. Titta on itsekin käynyt LTTO -peruskoulutuksen, ohjannut tunnetaitoryhmiä ja tehnyt yksilöohjausta asiakkailleen tunnetaitojen parissa.

Koulutuksen johtaja ja kehittäjä

Anne-Mari Jääskinen toimii koulutuksen johtajana ja kehittäjänä ja vastaa koulutuksen sisällöstä ja laadusta. Hän on tunnetaitokouluttaja, tunne- ja taideterapiaohjaaja sekä kirjailija. Anne-Mari on myös itse pitänyt lasten tunnetaitoryhmiä. Jääskinen on kirjoittanut sekä nuorille suunnatun tunnetaitokirjan Mitä sä rageet? #tunteita sikanolosta sairaan siistiin että kasvattajalle suunnatun käsikirjan Mitä sä rageet? Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen. Lasten Keskus 2017. Kirjat sisältävät yhteensä 90 tunnetaitoharjoitetta.


Vierailevat kouluttajat: Sanna Tuovinen tai Topi Laitinen (Satuhieronta, lähiosio), Leena Ylimäki (Draaman käyttö, verkkokurssi ja lähiosio) ja Karita Palomäki (EFT, verkkokurssi).

Satuhieronta – Sanna Tuovinen tai Topi Laitinen
Satuhieronta on satujen, tarinoiden ja lorujen yhdistämistä kosketukseen ja kevyeen hierontaan. Kosketus ja rentoutuminen mahdollistavat lapsen tunteiden tunnistamisen ja niiden käsittelyn. Sanna Tuovinen ja Topi Laitinen ovat Satuhierontakokonaisuuden kehittäjiä ja kouluttajia sekä Satuhieronta -kirjan kirjoittajia.

Draaman keinot – Leena Ylimäki
Tunteita ja tunnetilanteita voi draaman keinojen kautta tarkastella eri näkökulmista omaa ilmaisua ja vuorovaikutusta hyödyntäen. Pääpaino on kokemuksellisessa työskentelyssä ja sen purkamista sanoiksi yhdessä keskustellen. Oman ilmaisun kehittyessä on myös tunteiden tunnistaminen ja ilmentäminen helpompaa. Leena on draamakouluttaja ja esiintyjä (KM).

EFT – Karita Palomäki
EFT-menetelmää eli lapsillakin käytettyä tunteiden vapautusmenetelmää opettaa koulutuksessa verkkokurssilla Karita Palomäki, psykofyysinen fysioterapeutti, EFT- kouluttaja sekä NLP työnohjaaja.

Tavoitteet

Koulutus antaa konkreettisia työkaluja tukea lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä tavoitteellisesti erilaisia toiminnallisia, luovia ja kehollisia menetelmiä hyödyntäen. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa yhteyttä omiin tunteisiin, vahvistaa tunnekehoyhteyttä sekä kehittää itsessään jokapäiväisiä tunnetaitoja. Tämän prosessin myötä kasvattaja pystyy vahvemmin ja läsnäolevammin tukemaan lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä sekä vuorovaikutustilanteissa että tavoitteellisissa ohjaushetkissä.

Itse tehden koulutuksen menetelmät on helppo siirtää työhön. Koulutus toimii myös voimaannuttavana kokemuksena ja kasvuprosessina. Koko koulutus käydään kokemuksellisesti läpi hyödyntäen omassa kehityksessä mm. tunnekehotietoisuutta, luovan tunnetyöskentelyn menetelmiä, mielikuvaharjoituksia, kirjoittamista, ryhmä- ja paritöitä sekä EFT-menetelmää.

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksessa kuljetaan kahta rinnakkain etenevää oppimispolkua. Toinen on henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle sekä omien tunnetaitojen kehittäminen ja toinen on ammatillinen polku lapsen tunne-elämän kehittymisen ymmärtämiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen.

Koulutuksessa saa kattavan Lasten Tunnetaito-ohjaajan harjoitekansion, mikä pitää sisällään yli 100 harjoitetta, ryhmien ohjaamista tukevaa käytännön tietoa ja vinkkejä, suunnittelu- ja palautelomakkeita sekä infoa jaettavaksi vanhemmille.

Sisältö

Koulutuksen taustaa

Koulutus perustuu tunne- ja taideterapiasta sovellettuihin kokemuksellisiin menetelmiin, tarkoitus- ja voimavarakeskeiseen logoterapiaan, toiminnallisiin ja luoviin tunnetaitojen oppimisen menetelmiin, EFT (emotional freedom techniques) -menetelmään, positiivisen pedagogiikan ja psykofyysisyyden näkökulmiin sekä koulutuksen kehittäjän, Anne-Mari Jääskisen omassa työssään vuosien mittaan kehittämiin harjoitteisiin lasten ja aikuisten tunnetyöskentelyssä. Koulutuksessa opiskellaan myös tunne- ja tarvelähtöisen vuorovaikutuksen perusteet Marshall Rosenbergin NVC – Nonviolent Communication -prosessiin pohjautuen kouluttaja Sara Hellstenin johdolla. Nämä tunne- ja vuorovaikutustaidot tukevat lasta tunnekehityksessä sekä itsensä ilmaisemisessa ja eritoten auttavat aikuista kohtaamaan ja kuulemaan lasta tunnetilanteissa.

Rakenne ja lähiopetusosiot
Koulutuksessa on seitsemän lähiosiota (yht. 16 lähipäivää), joissa kokemuksellisuus ja omat oivallukset ovat tärkeässä osassa teorian ja keskustelun lisäksi. Koulutuksessa tehdään itse harjoituksia, joita on tarkoitus ohjata lapsille. Koulutukseen sisältyy kirjallisia ja toiminnallisia etätehtäviä sekä vertaisryhmätyöskentelyä jokaisella lähijaksolla ja itsenäisesti toteutettava lopputyö. Koulutuksen läpikäyminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähijaksolla ja sitoutumista koulutukseen. Jokaiseen osioon kuuluu tunnetaitoharjoitteita, pienryhmätoimintaa ja luento-osuuksia.

Koulutuksessa on seitsemän lähiosiota:

Osio 1: 16.–18.3.2020, ma ja ti klo 9.00–17.00 ja ke klo 8.00–16.30

 • Tunteiden perusteet ja tehtävät
 • Tunnetaidot ja niiden osat
 • Tunnetilanteissa toimiminen ja turva
 • Tunteen takana olevat tarpeet
 • Lapsen henkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat
 • Mieli ja keho tunnetietoisuudessa, tunnekehoyhteys

Osio 2: 16.–17.6.2020, ti klo 8.30–17.00 ja ke klo 8.00–16.30

 • Lapsen tunne-elämän kehitys
 • Kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät
 • Kohtaamisen laadun merkitys tunnetaitojen opettamisessa
 • Selviytymisstrategiat ja roolit
 • Oma sisäinen lapseni (tunnetason avaaminen)

Osio 3: 8.–9.9.2020, ti klo 8.30–17.00 ja ke klo 8.00–16.30

 • Lapsuuteni tarina
 • Itseni voimaannuttaminen
 • Lapsuuskollaasit
 • EFT eli Emotional Freedom Technique

Osio 4: 27.–29.10.2020, ti ja ke klo 9.00–17.00 ja to klo 8.00–16.30

 • Tunnetaito-opetusmenetelmiä - miten tunteista voi kertoa lapsille?
 • Ohjaajana toimiminen
 • Ryhmien rakentaminen ja periaatteet
 • Satuhieronta (Sanna Tuovinen tai Topi Laitinen) 1 pv

Osio 5: 8.–9.12.2020, ti klo 8.30–17.00 ja ke klo 8.00–16.30

 • Tunnetaito-opetusmenetelmiä
 • Tunnetaitoharjoitusten ohjaaminen
 • Lopputyöhön orientoituminen
 • Draaman keinot (Leena Ylimäki) 0,5 pv

Verkkotapaaminen Adobe Connectin kautta, ajankohta tarkentuu myöhemmin

Osio 6: 22.–23.2.2021, ma klo 8.30–17.00 ja ti klo 8.00–16.30
Kouluttajana Sara Hellsten

 • Tunne- ja tarvelähtöiset vuorovaikutustaidot
 • Havainto, tunne, tarve ja pyyntö
 • Kuunteleminen ja minä-viestit

Osio 7: 23.–24.3.2021, ti klo 8.30–17.00 ja ke klo 8.00–16.30

 • Lopputyöraporttien esitykset ja harjoitteet
 • Koulutuksen päätös

Lähiopiskelu
Lähiosioilla opiskelu tapahtuu monimenetelmällisesti ja kokemuksellisesti. Osallistujan omat kokemukset ja oivallukset ovat siten tärkeässä roolissa. Käytämme luovaa tunnetyöskentelyä, kehollista, liikkeellistä ja mielikuvallista työskentelyä, myönteistä kosketusta, sadun maailmaa, tietoisuus- ja hengitysharjoituksia sekä kirjoittamista välineenämme.

Itsenäinen työskentely
Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

 • Kirjallisuuteen tutustumista ja kirjallisuusreflektioita
 • Opitun soveltamista arkeen ja työhön sekä sen kirjallista pohdintaa
 • Vertaisryhmätyöskentelyä itsenäisesti toimivissa pienryhmissä etäjaksoilla
 • Muutama lyhyt opponointi eli vertaispalaute erikseen ohjeistetuista töistä
 • Verkkokurssin muodossa etäopiskeltava tunteiden vapautustekniikka EFT
 • Lopputyönä oman tunnetaitoryhmän suunnittelu, toteutus ja raportointi
 • Koulutukseen sisältyy lopputyöhön liittyvä henkilökohtainen konsultaatioaika oman kouluttajan kanssa puhelimitse tai verkkotapaamisena.

Lisäksi koulutukseen sisältyy uutena verkkotapaaminen koulutuksen loppuvaiheessa koko ryhmän ja kouluttajan kesken. Verkkotapaamiseen tarvitaan vain tietokone tai mobiilipääte, nettiyhteys ja kuulokkeet tai kaiuttimet. Erillisiä ohjelma-asetuksia ei tarvita eikä tekniikka edellytä aiempaa osaamista.

Koulutuksen laskennallinen opintopistemäärä on 40 op. (1.1.2018 uudistettu koulutussisältö). Koulutuksen opintopistemäärä täyttää aikuiskoulutustuen 3 opintopisteen keskimääräisen kuukausittaisen kertymävaatimuksen. Tuen saamisehtojen täyttymisestä ja oman koulutuksen kuulumisesta aikuiskoulutustuen piiriin saa tarvittaessa lisätietoa Koulutusrahastolta www.koulutusrahasto.fi Joillain paikkakunnilla koulutukseen on voinut hakea myös oppisopimuskoulutustukea tietyin ehdoin. Kysy lisää oman paikkakuntasi oppisopimuskoulutuskeskuksesta.

Läsnäolovaatimus ja koulutukseen sitoutuminen
Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista koulutukseen koko koulutuksen ja sen lähijaksojen ajan. Erityisen tärkeää läsnäolo on 1. ja 2. osioilla. Mikäli tiedät olevasi estynyt pääsemästä jollekin lähiosioille, haethan seuraavaan koulutusryhmään. Koulutus on intensiivinen matka tunteiden maailmaan eikä lähiosioiden kokemuksellisuutta voida korvata etätehtävillä. Huomioithan myös koulutuksen järjestäjän keskeyttämisehdot. Koulutuspäivät ovat intensiivisiä ja täyttä läsnoloa vaativia – jätäthän ne muilta velvollisuuksilta vapaiksi.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

2900 € sisältäen koulutuksen, koulutuskansion luentomateriaaleineen sekä luovan tunnetyöskentelyn materiaaleineen lähiosioilla ja tehtävien arvioinnin; laskutetaan osioittain

Lisäksi pieni luovan työskentelyn itse hankittava tarvikepaketti, arvo noin 15–25 €

Ilmoittautuminen

Koulutukseen haetaan 16.2.2020 mennessä täyttämällä alla oleva ilmoittautumislomake (linkki) sekä vapaamuotoisella hakemuksella.

Lähetä hakemuksesi Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

 • sähköpostitse osoitteeseen eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi tai
 • postitse osoitteeseen Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Eija Raatikainen, PL 2437, 90014 Oulun yliopisto.

Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5 sivua) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:

 1. Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät).
 2. Miksi hakeudut koulutukseen?
 3. Miksi haluat oppia tunnetaitojen ohjaamista lapsille ja/tai nuorille?
 4. Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt?
 5. Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi.
 6. Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä lähiosiot että niiden väliset oma-aikaiset opiskelut)?
 7. Tuo halutessasi esille myös muita asioita itsestäsi, kuten vahvuutesi ja haasteesi.
 8. Muista yhteystietosi.

Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla ja mahdollisuutta terapiatyöskentelyyn lähiosioiden yhteydessä. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen on sitova. 16.2. jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Mistä on kyse?

Itsetuntemusta, monimenetelmällisyyttä ja valtava työkalupakki ohjaustyöhön – muun muassa sitä on vuoden pituinen Lasten tunnetaito-ohjaajakoulutus. Voit vielä hakea varasijalle tai kysyä peruutuspaikkoja.

”Ymmärrykseni tunnetaidoista on laajentunut ja syventynyt valtavasti.”

”Tapani ohjata tunnetaitoja on nyt huomattavasti monipuolisempi.”

”Olen lähempänä lasta ja ohjaan enemmän sydämen tasolta.”

Tutustu uunituoreeseen ammattilaisvideoon Lasten tunnetaito-ohjaajakoulutuksesta - kokemuksellisesta oppimisesta siinä: https://www.youtube.com/watch?v=3W5xityqaLg

Koulutuksen mukaisia tunnetaitoja on viety jo noin 15 000:lle lapselle ympäri Suomea. Kuntoutusterapiaan, lastensuojeluun, kouluihin, päiväkoteihin, sosiaalityöhön, lasten psykiatriaan, harrastustoimintaan… Jo yli 300 valmistunutta ohjaajaa. Lue lisää https://tunnejataida.fi/lasten-tunnetaito-ohjaajakoulutus/

 

“Lasten kanssa tunteita tutkitaan ja tunnetaitoja opetellaan toiminnallisesti, kehollisesti ja luovin keinoin.”

Mitä mieltä koulutuksessa mukana olevat ovat opinnoistaan? Ks. https://www.youtube.com/watch?v=I2y6jzFCOBA&feature=youtu.be

Tunnetaidot kehittyvät mallista lapsen kasvatusympäristössä. Tunnetaitoja voidaan kuitenkin ryhmissä tavoitteellisesti tukea käyttäen monimenetelmällistä työotetta, missä kokemuksellisuus itsessään on arvokkain oppi ja taitojen juurruttaja lapseen. Tunnetaitojen opettamisessa on olennaista ymmärtää tunnekehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja tunteiden perusdynamiikkaa eli sitä, mitä lapsille lähdetään opettamaan. Ohjaajan yhteys omiin tunteisiin ja omien tunnetaitojen ylläpitäminen on olennaista.

Tunnetaidot ovat perusta sosiaalisille taidoille sekä oppimiselle. Kun lapsi osaa säädellä tunteitaan, tunnistaa omia ja toisten tunteita sekä toimia niiden kanssa rakentavasti, mm. häiriökäyttäytymisen ja syrjäytymisen riski vähenee ja keskittymiskyky sekä itsetunto kasvavat. Näin myös sosiaaliset taidot ja yhteys toisiin syvenevät. Tunnetaidot kietoutuvat elämän hyvinvointiin vahvasti ja monin säikein.

Suomessa Lasten Tunnetaito-ohjaajia työskentelee vuonna 2019 jo noin 250 eri kasvatus- ja opetusalan sekä kuntoutusterapian ammateissa. Tunnetaitotyötä tekevät niin opettajat, lastentarhanopettajat, toimintaterapeutit, lastenhoitajat, sijaisvanhemmat, iltapäiväkerhonohjaajat kuin monet muutkin ammattiryhmät lasten kanssa. Kukin vie tunnetaitotyöskentelyä omaan työympäristöönsä ja lapsiryhmäänsä sen tarpeisiin vastaten.

Koulutuksen mukaisesta tunnetaitotyöskentelystä lasten ja nuorten parissa on kokemusta jo usean tuhannen lapsen kanssa niin päiväkoti- kuin kouluympäristöstä ja toimintaterapiankin saralta. Yleisesti lapset rohkaistuvat puhumaan tunteistaan, kun yhteys niihin vahvistuu, ilmaisemaan rajoja, ymmärtämään toisten kokemuksia ja sietämään paremmin hankaliakin tunteita. Ohjaajat kokevat yleisesti myös lasten itsetunnon vahvistuvan ja empaattisuuden kasvavan ryhmässä. Nämä tekijät vaikuttavat siihen, että myös sosiaaliset taidot kehittyvät ja ristiriitoja ratkaistaan usein rakentavammin.

Tunnetaitoihin panostaminen on vahvasti ennaltaehkäisevää työtä ja lapsen hyvinvoinnin tukemista.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja tunnetaitojen opettamisesta www.tunnejataida.fi

Ks. myös esittelyvideo koulutuksesta täältä.