Lastensuojelulain ABC

Lapsen suojelu on lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien ohella kaikkien niiden viranomaisten ja muiden toimijoiden tehtävä ja velvollisuus, jotka kohtaavat työssään lasta ja lapsen perhettä. Keskeisin lapsen suojelua koskeva laki on lastensuojelulaki (417/2017).

Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi. Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä. Aina voidaan tehdä paremmin!

Aika ja paikka

To 29.10.2020 klo 9.00–15.00

Etäryhmät Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa; paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Voit osallistua koulutukseen etäluentona myös omalta koneeltasi.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ennen kaikkea lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille sekä lastensuojelun esimiehille. Tämän lisäksi koulutus soveltuu lasten sijaishuoltopaikkojen henkilökunnalle sekä esimerkiksi kaikille lasten ja lasten perheiden parissa toimiville (kuten päivähoidon, koulun ja terveydenhuollon ammattihenkilöille) ymmärtääkseen oman tehtävänsä lapsen suojelun kokonaisuudessa. Lainsäädännön tuntemisen merkitys on lapsen suojelutyössä korostunut entisestään, joten jokaisen edellä mainitun tahon on tiedettävä lastensuojelulain prosessit ja omat velvollisuutensa lapsen suojeluun liittyvissä kysymyksissä.

Kouluttaja

OTK Kati Saastamoinen,
Lakimiespalvelut Aavalex Oy

Kati Saastamoinen on toiminut sosiaalihuollon lakimiehenä vuodesta 2005 alkaen. Hän on perehtynyt ennen kaikkea perhe- ja lapsioikeuteen, erityisesti lastensuojeluun, missä aiheissa hän on toiminut asiantuntijana sekä osallistunut ja ollut kutsuttuna aktiivisesti erilaisiin työryhmiin. Kati Saastamoinen on toiminut kouluttajana lukuisissa erilaisissa lapsi- ja sosiaalioikeuden koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa, mitkä on kohdennettu muun muassa sosiaalityöntekijöille, lastensuojelulaitoksien henkilöstöille sekä kaikille lastensuojelun yhteistyötahoille eli esim. terveydenhuollon, koulun ja päivähoidon henkilökunnalle.

Kati Saastamoinen on julkaisut myös teokset Lapsi sijaishuollossa - Yhteydenpidon rajoittaminen ja rajoitustoimenpiteet (Edita 2020), Lapsen asema sijaishuollossa (Edita 2008 ja 2010) sekä Lapsen suojelu viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä (Edita 2016).

Tavoitteet

Koulutuksen tarkoituksena on saada kokonaiskuva lastensuojelulain säännöksistä ja siinä olevista prosesseista ja velvoitteista. Koulutuksessa käydään läpi jokainen lastensuojelulain säännös (1 § - 95 §), lukuun ottamatta lastensuojelulain 17 §:ää ja niitä lastensuojelulain säännöksiä, jotka koskevat lapsen sijaishuoltoa ja sijaishuollossa olevan lapsen rajoittamista (lastensuojelulain luvut 10- 11). Koko lastensuojelulaki käsitellään päivän aikana käytännönläheisesti huomioiden myös kaikkia niitä keskeisiä kysymyksiä, joita lapsen suojelun arjessa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja muut lapsen parissa työskentelevät tahot kohtaavat.

Sisältö

9.00 Luku 1 ja 3: Yleiset säännökset ja lastensuojelun järjestäminen

 • Lastensuojelulain tarkoitus
 • Vastuu lapsen hyvinvoinnista
 • Lastensuojelu ja ehkäisevä lastensuojelu
 • Lapsen ja nuoren mielipide ja toivomukset
 • Lapsi ja nuori
 • Lastensuojelun järjestäminen (pykälät 11 § - 16 § ja 18 § - 19 §)

Luku 4: Lapsen osallisuus

 • Lapsen mielipiteen selvittäminen ja kuuleminen
 • Lapsen puhevallan käyttö
 • Edunvalvojan määrääminen huoltajan sijaiseksi + palkkiot
 • Vastuu lapsen edun turvaamisesta

Luku 5: Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen

 • Ilmoitusvelvollisuus
 • Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi
 • Rekisterin pitäminen
 • Ennakollinen lastensuojeluilmoitus
 • Lastensuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuus
 • Lastensuojeluasian vireille tulo ja lastensuojelun tarpeen selvittäminen
 • Lastensuojelun asiakkuuden alkaminen
 • Määräaikojen noudattamisen seuranta
 • Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen

10.15 Tauko

10.30 Luku 6: Menettelysäännöksiä

 • Lapsen tapaaminen
 • Asiakasuunnitelma
 • Asiakkaan kanssa pidettävä neuvottelu
 • Lapsen läheisverkoston kartoittaminen
 • Asioiden kirjaaminen

Luku 7: Avohuolto

 • Velvollisuus ryhtyä avohuollon tukitoimiin
 • Toimeentulon ja asumisen turvaaminen
 • Lastensuojelun avohuollon tukitoimet
 • Sijoitus avohuollon tukitoimena
 • Avohuollon sijoituksen käyttämisen yleiset edellytykset
 • Kiireellinen avohuollon tukitoimi

11.30 Lounastauko

12.30 Luku 8: Lapsen kiireellinen sijoitus

 • Lapsen kiireellinen sijoitus
 • Päätös kiireellisen sijoituksen jatkamisesta
 • Kiireellisen sijoituksen lakkaaminen
 • Asiaan osallisten mielipiteen selvittäminen

Luku 9: Huostaanotto

 • Velvollisuus huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen
 • Huostaanoton ja sijaishuollon järjestäminen
 • Asiaan osallisten kuuleminen
 • Huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskeva päätöksenteko
 • Hakemus hallinto-oikeudelle
 • Huostaanotetun lapsen huolto
 • Lapsen huollosta päättäminen huostassapidon aikana
 • Huostassapidon kesto ja lakkaaminen sekä huostaanottopäätöksen raukeaminen

Luku 12: Jälkihuolto

13.30 Tauko

14.00 Luku 13: Valvonta

 • Kunnan ilmoitus sijoitettavasta lapsesta
 • Sijaishuollon valvonta
 • Muu valvonta
 • Yksityisesti sijoitettujen lasten valvonta

Luku 14: Asian käsittely hallintotuomioistuimessa

Luku 15: Muutoksenhaku

Luku 16 ja 17: Erityiset säännökset ja voimaantulosäännökset

14.45 Kysymyksiä ja keskustelua

15.00 Koulutuspäivä päättyy

Hinta

140 € Oulun, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan etäryhmiin tai omalta koneelta osallistuville, 150 € Kuusamon etäryhmään osallistuville

Hinnat sisältävät sähköisen materiaalin, Kuusamossa myös lounaan.

Ilmoittautuminen

8.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Jos osallistut omalta koneeltasi, valitse tällöin toimipaikaksi Oulu.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Oulun toimipaikka:
Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Elina Kattilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi