Lauseoppi 5 op (OY) - ay694940P

Aika ja paikka

Tiistaisin ja keskiviikkoisin ajalla 5.11.-18.12.2019 klo 16.30 alkaen seuraavasti:

luennot: ti-ke 5.-6.11. klo 16.30-19.00, lisäksi tiistaisin ajalla 12.11.-10.12. klo 16.30-19.45
harjoitukset: keskiviikkoisin ajalla 13.11.-11.12. klo 16.30-19.45, lisäksi ti-ke 17.-18.12. klo 16.30-19.00

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

FM Eveliina Mäntylä

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida nykysuomea syntaktisesti ja kykenee näkemyksensä perustellen kommentoimaan lauserakenteeseen liittyviä ongelmakohtia.

Sisältö

Suomen kielen lauserakenteen peruskäsitteet, lauseenjäsenfunktiot ja lausetyypit; suomen syntaksin ongelmakohtia.

Suoritustapa

Lähiopetus.
Luennot (26 tuntia), harjoitukset (26 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä.

Arviointi

Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Esitietovaatimukset

Suomen kielen rakenne

Tentti

Ti 21.1., ma 9.3. klo 17.00-20.00.

Viimeinen uusintatentti siirretään myöhemmälle ajankohdalle. Kesäyliopisto ilmoittaa uudesta ajankohdasta opiskelijoille sen selvittyä.

Oppimateriaali

Verkkomateriaali