Lauseoppi 5 op (OY) - ay694940P

Aika ja paikka

Luennot ja harjoitukset: tiistaisin ja keskiviikkoisin ajalla 2.11.-14.12.2021 klo 16.30-19.45

Etäopinnot

Kouluttaja

FM Eveliina Mäntylä

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida nykysuomea syntaktisesti ja kykenee näkemyksensä perustellen kommentoimaan lauserakenteeseen liittyviä ongelmakohtia.

Sisältö

Suomen kielen lauserakenteen peruskäsitteet, lauseenjäsenfunktiot ja lausetyypit; suomen syntaksin ongelmakohtia.

Toteutustapa

Lähiopetus.
Luennot (26 tuntia), harjoitukset (26 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (83 tuntia).

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luennot, verkkoharjoitukset ja tentti. Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Arviointi

Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Esitietovaatimukset

Suositellaan: Suomen kielen rakenne

Tentti

Tentti ma 20.12.2021 klo 17.00

1. uusinta pe 28.1.
2. uusinta pe 4.3.2022

Oppimateriaali

Verkkomateriaali.

Kirjatenttiin luetaan Hakulinen, Vilkuna, Korhonen, Koivisto, Heinonen & Alho 2004: Iso suomen kielioppi (§ 438–1002 ja 1144–1196). Teos on vapaasti luettavissa internetissä osoitteesta http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru