LCA Life Coach® -koulutus 20 op

LCA Life Coach® –koulutus on kesäyliopistojen kanssa yhteistyössä kehitetty, vuoden kestävä monimuoto-opiskeluna toteutettava ammatillinen täydennyskoulutus, jossa opiskelija saa coaching-ydintaitojen lisäksi mm. syvällisen tietotaidon ihmisen kokonaisvaltaisuudesta ja elämäntaidoista kuten mielen- ja tunne-elämän johtamisesta, vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidoista, sekä perusopit työhyvinvointi- ja uravalmentamisesta. Tästä koulutusohjelmasta saat ajantasalla olevan, vankan ammattitaidon, sekä yksityisten että yritysten coachaamiseen.

Aika ja paikka

8.11.20194.10.2020 Oulu

Kohderyhmä

”Kasvat henkilökohtaisesti ja ammatillisesti, tutustut uusiin ihmisiin ja saat itsekin paljon inspiroivaa ja kehittävää valmennusta opiskeluvuoden aikana.”

Koulutus on suunnattu ihmissuhdetyön ammattilaisille, tai sellaiseksi aikoville, esimerkiksi esimies-, HR-, hoito- ja kasvatustyössä toimiville, työnohjaajille, personal trainereille, yrittäjille – ylipäätään ihmisille, jotka haluavat kehittää itseään, oppia ymmärtämään ja ohjaamaan ihmisiä kokonaisvaltaisesti ja ratkaisukeskeisesti.

Ratkaisukeskeinen, valmentava ote on tämän päivän työelämässä yhä tärkeämpi taito ja toimintamalli.

Coaching-prosesseja voi hyödyntää myös itsensä kehittämisessä, asiakaspalvelussa, myyntityössä, johtamisessa sekä työyhteisöiden kehittämisessä.

Kouluttaja

Auli Hedman, koulutusjohtaja

Auli on businessmaailmasta laajasti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja coachaamisen pariin kouluttautunut Certified Business Coach®, Työhyvinvointivalmentaja, LCF sekä LCA Life Coach®, joka pitää omaa vastaanottoa Oulussa, sekä coachaa ihmisiä ja yrityksiä ympäri Suomea. Auli on koulutuksen pääopettaja ja vastaa koulutuksen organisoinnista, joten kaikissa koulutukseen liittyvissä asioissa voit kääntyä hänen puoleensa. Auli seuraa aktiivisesti valmentamiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyviä asioita, ja tuo uusimmat tuulet sekä kouluttajat opiskelijoiden tietoisuuteen.

0400 796 688, auli@lifecoachacademy.fi

Tutustu muihin kouluttajiin täällä.

Tavoitteet

Coaching

Yhä suositummaksi käyvä coaching on voimallinen prosessimainen ohjausmuoto, jossa valmentaja auttaa valmennettavaa saavuttamaan tavoitteensa. Coachingia voidaan käyttää yksityiselämän alueilla (life coaching) tai työelämässä ja organisaatioissa (business coaching). Coaching auttaa  selkeyttämään ja kirkastamaan valmennettavan ajattelua ja tavoitteita, löytämään strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi sekä vahvistamaan valmennettavan omia voimavaroja niin, että hän kykenee saavuttamaan tavoitteensa. Coaching-prosesseja voi hyödyntää myös itsensä kehittämisessä, asiakaspalvelussa, myyntityössä, johtamisessa sekä työyhteisöiden kehittämisessä.

Coachingin juuret tulevat mm. kognitiivisesta psykologiasta, positiivisesta psykologiasta, aikuiskasvatustieteistä, urheiluvalmentamisesta, johtamistieteistä ja siinä hyödynnetään mm. NLP:tä.

LCA Life Coach® -koulutusohjelmaan on lisätty yleissivistävässä, syventävässä tarkoituksessa myös psykologian perusoppeja, persoonallisuusoppia, parisuhdeteoriaa, uusia parisuhdevalmennus-työkaluja, rakentavaa vuorovaikutusta, työhyvinvoinnin teoriaa, uusia työhyvinvointivalmentamisen työkaluja ja oppeja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, kuten tietoa fyysisen hyvinvoinnin ja henkisen hyvinvoinnin perusedellytyksistä. Koulutusohjelmaan on lisätty myös tärkeitä elementtejä business coachingin puolelta, jotta opiskelijalla on valmiudet toteuttaa coachingia ammattimaisesti myös yrityksissä.

Lue lisää coachingista täällä.

Sisältö

Koulutus koostuu 10 moduulista. Lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäistä etäopiskelua, valmennusharjoittelua, loppukoe sekä itsereflektion tekeminen. Koulutukseen on kaikkinensa laskettu menevän noin 500 työtuntia (vastaa 20 opintopistettä), joten on suotavaa että opiskelijan elämäntilanne sallii koulutukseen syventymisen. Moduulien teemat saattavat vaihtaa paikkaa luennoitsijoiden aikataulujen mukaan.

1. Life Coachauksen perusteet
8.–10.11.2019, pe klo 17.00–21.00 sekä la ja su klo 10.00–18.00

  • Coachingin historia ja rooli tässä ajassa, valmennuksen teoriaa, coachingin-ydintaidot ja eettinen ohjeistus. Tehdään valmennusdemoja ja valmennusharjoittelua, sekä itsenäisesti että parityöskentelynä. Tämän viikonlopun aikana opitaan coaching-prosessin perusasiat: rakenne ja coaching-dialogi, sekä harjoitellaan erilaisten kartoitustyökalujen käyttöä.

2. Kokonaisvaltainen hyvinvointi
13.–15.12.2019, pe klo 17.00–21.00 sekä la ja su klo 10.00–18.00 (ajankohta vaihtunut)

  • Tässä moduulissa pureudutaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin aina solutasolta mentaalivalmennukseen asti. Valokeilassa on terveellinen ravitsemus ja  hyvinvoinnin biokemia, aihioiden tieteellisenä pohjana funktionaalinen lääketiede. Puhutaan myös motivoinnista, stressistä, unesta sekä liikunnan merkityksestä hyvinvoinnille. Tämän viikonlopun jälkeen käsitys kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin perusedellytyksistä selkeytyy ja opitaan myös coachaamaan asiakkaita kohti terveempiä elämäntapoja.

3. Tunteet ja ihmissuhteet
17.–19.1.2020, pe klo 17.00–21.00 sekä la ja su klo 10.00–18.00

  • Kolmantena viikonloppuna fiilistellään! Tutkitaan tunteita ja tarpeita: opetellaan tunnistamaan, nimeämään ja kuuntelemaan tunteiden viestejä. Opitaan ymmärtämään tunteita ja niiden johtamista. Tässä moduulissa opiskellaan myös ihmissuhteiden kartoittamista ja valmentamista. Erityishuomio kohdistuu parisuhteisiin ja niiden valmentamiseen, uusien parisuhdevalmennus työkalujen avulla. Tunne-elämän ja ihmissuhteiden ymmärrys ja ongelmien ennaltaehkäisy on tärkeä osa tämän päivän valmentajan ammattitaitoa.

4. Persoonallisuustyypit ja rakentava kommunikointi
21.–23.2.2020, pe klo 17.00–21.00 sekä la ja su klo 10.00–18.00

  • Tässä vaiheessa opintoja lähdetään tutkimaan persoonallisuuden ulottuvuuksia sekä rakentavaa kommunikointia. Rakentavan kommunikoinnin kivijalka on Non Violent Communication eli NVC prosessi. Opetellaan profiloimaan myös erilaisia persoonallisuustyyppejä ja tämän ymmärryksen myötä, kanssakäyminen erilaisten ihmisten kanssa helpottuu ja muuttuu paremmaksi.

5. Henkinen hyvinvointi
20.–22.3.2020, pe klo 17.00–21.00 sekä la ja su klo 10.00–18.00

  • Tämän moduulin keskiössä on henkinen hyvinvointi: mitä se on, miten sitä voi kartoittaa ja miten sitä voi kehittää. Moduulin avainsanoja ovat  itsetuntemus, itsetunto, läsnäolo, tunnelukot, mielen johtaminen sekä mindfulness. Vierailevana kouluttajana toimii Deepak Chopran meditaatiokeskuksesta meditaatiokouluttajaksi valmistunut hurmaava Sampo Manninen. Sampo opettaa sekä teoreettisesti, että kokemuksellisesti meditaatiota, ja sen tieteellisesti todistettuja myönteisiä vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin.

6. Työhyvinvointi
15.–17.5.2020, pe klo 17.00–21.00 sekä la ja su klo 10.00–18.00

  • Kuudes moduuli jatkaa aiempien viikonloppujen oppien viemistä yhä enemmän työpaikoille ja organisaatioihin. Teemana on työhyvinvointi ja kuinka Coach voi valmentaa yrityksiä kohti menestystä, hyvinvoivien ja itsestään sekä työstään tietoisesti vastuuta ottavien ihmisten avulla. Pohditaan myös johtajuutta, työyhteisötaitoja sekä harjoitellaan työhyvinvointivalmennus -työkalujen käyttöä ja työhyvinvointisuunnitelman tekemistä.

7. Luovuus valmennuksessa
12.–14.6.2020, pe klo 17.00–21.00 sekä la ja su klo 10.00–18.00

  • Tämä viikonloppu on pyhitetty luovuudelle. Pohdinnassa luovuus: mitä se on, miten sitä voisi lisätä. Opitaan, miten Coach voi valmentaa ja viedä eteenpäin luovia työprosesseja. Harjoitellaan luovien valmennustekniikoiden käyttöä, jotka auttavat oivaltamaan ja löytämään ihmisen sisäistä viisautta. Luovat tekniikat ovat ihana lisä coaching-taitoihin, tämän viikonlopun aikana jokainen varmasti muistaa olevansa luova! Tässä vaiheessa aletaan myös harjoittelemaan Coaching Labeissa coaching-dialogin ammattimaista läpiviemistä, sekä sen observointia.

8. Esiintyminen ja ryhmävalmennukset
7.–9.8.2020, pe klo 17.00–21.00 sekä la ja su klo 10.00–18.00

  • Tässä moduulissa opiskellaan esiintymistä ja ryhmien valmentamista. Mitä on hyvä esiintyminen valmennuksessa, kuinka suunnitella ja pitää hyviä ryhmävalmennuksia? Käydään lisäksi läpi workshop -malleja, joita voi hyödyntää ryhmävalmennuksissa, sekä suunnitellaan yhdessä eri teemaisia ryhmävalmennuksia, kaiken tähän mennessä opitun perusteella. Tähän moduuliin mennessä palautetaan myös oma kirjallinen reflektio opiskeluun kuuluvista harjoitusvalmennuksista.

9. Ura ja vaurausvalmennus
4.–6.9.2020, pe klo 17.00–21.00 sekä la ja su klo 10.00–18.00

  • Yhdeksäs moduulimme vie meidät taloudellisen hyvinvoinnin ja ammatillisten  peruskysymysten äärelle valmennuksen näkökulmasta. Pohditaan vaurautta, rahaan liittyviä uskomuksia, kartoitamme vaurauteen liittyviä perusasioita ja opitaan valmentamaan myös talouden suunnittelun perusasioissa. Uravalmennuksessa keskitytään valmennettavalle parhaan mahdollisen urapolun luomiseen, itsetuntemuksen ja voimavarojen tiedostamisen kautta. Tämä viikonloppu sisältää myös valmennusten tuotteistamisen ja myynnin workshopit.

10. Opinnäytetyöt ja valmistuminen
2.–4.10.2020, pe klo 17.00–21.00 sek29.10.ä la ja su klo 10.00–18.00

  • Viimeisessä viikonlopussa syvennetään vielä coachingin ydintaitoja, tehdään loppukoe ja annetaan näyte valmennustaidoista. Kirkastetaan omaa coaching profiilia ja tehdään suuntaviivat, miten hyödyntää kaikkea vuoden aikana opittua, niin henkilökohtaisessa elämässä kuin ammatillisesti. Koulutuksen kaikki osiot hyväksyttävästi suorittaneet saavat, iloisin juhlamuodollisuuksin, LCA Life Coach®  -todistukset ja oikeuden käyttää LCA Life Coach® -titteliä.

Huomioitavaa

Kerro ilmoittautumissivun lisätietoa-kohdassa, miksi haluat mukaan koulutukseen.

Hinta

3 990 €, laskutetaan viidessä erässä

Ilmoittautuminen

17.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutuksissa on rajoitettu osallistujamäärä, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Vastaamme kaikkiin hakemuksiin, joten jos et ole saanut vastausta hakemukseesi, laita viestiä info@lifecoachacademy.fi

Hakijalta edellytämme valmiutta itsetutkiskeluun, avointa mieltä näkökulman laajentamiseen sekä kykyä pohtia elämänkysymyksiä niin yksin kuin ryhmässä. Pohjakoulutusvaatimuksena lukio tai ammatillinen perustutkinto. Kutsumme hakijat tarvittaessa haastatteluun.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.  

 

Opiskelijapalautteita

”Life coaching -menetelmiä on ollut helppo soveltaa nuorten ja erityisnuorten ohjauksista, yrittäjyyden opettajuuteen ja asiantuntijoiden uraohjauksiin. Oikeastaan se kulkee mukanani jokaisessa inhimillisessä kohtaamisessa. Opintokokonaisuuden aikana jokainen käy läpi myös kokonaisvaltaisen henkilökohtaisen coach-prosessin. Tästä ammennan iloa, tasapainoa ja varmuutta jokaiseen päivään.” – Päivi Suvanto

”Ihmisten hyvinvointi, sekä työssä että vapaa-ajalla, on minulle henkilökohtaisesti erittäin tärkeä asia. Näkisin, että jokaisen esimiehen tulisi käydä tämä sama koulutus, jotta työyhteisöissä voitaisiin ennaltaehkäistä työperäisiä ongelmia ja pitkiä sairaslomia. Ihmisten johtaminen vaatii tänä päivänä muutakin osaamista kuin numeroiden tai sääntöjen ymmärtämistä. Tämä koulutus antaa parhaimmillaan juuri niitä pehmeitä työkaluja, joita ihmisten kanssa työskennellessä tarvitaan.” – Mari Sarajärvi

”Koulutus oli investointi omaan itseeni ja yritykseni toimintaan. Koulutus oli käytännönläheinen ja sain työkaluja, joiden avulla voin valmentaa asiakkaitani ja myös itseäni. Sain koulutuksesta itselleni myös motivaatiota ja selkeytystä oman yritykseni toimintaan. Tämä koulutus antaa parhaimmillaan juuri niitä pehmeitä työkaluja, joita ihmisten kanssa työskennellessä tarvitaan.” - Heidi Sarjanoja

”Asiakkaani ovat näin saaneet parempia tuloksia ja nopeammin, mm. painonpudotuksessa, painonylläpidossa ja kokonaisvaltaisen terveellisemmän elämäntavan opettelussa. Mielen ja henkisen hyvinvoinnin ymmärtämistä asiakastyössä pidän niin tärkeänä, että suosittelun sijaan, pitäisin LCA Life Coach® -koulutuksen käymistä välttämättömänä kaikille Personal Trainereille! Tämä koulutusohjelma on laadukas, monipuolinen sekä ajanhermolla oleva täydennyskoulutus kenelle vaan, joka haluaa kehittyä henkisen tai fyysisen puolen trainerina.” – Leena Nieminen

”Coaching opintojeni myötä löysin myös uuden ammatillisen intohimoni: haluan kehittää uudenlaista, coachaavaa johtajuutta sekä hyvinvoivia, menestyneitä työyhteisöjä. Mielestäni jokaisen esimiestehtävissä olevan kannattaisi käydä tämä koulutus, koska vain ihmistä kokonaisvaltaisesti ymmärtämällä, häntä voi ylipäätään alkaa johtamaan. Paitsi että kasvoin ammatillisesti, koulutus vaikutti myös kasvuuni ihmisenä. Koen tuntevani itseni nyt paremmin, osaan johtaa mieltäni ja tunne-elämää paremmin, tällä on ollut vaikutus yksityiselämäni kaikkiin osa-alueisiin. Olen tästä suunnattoman kiitollinen ja innoissani, elämään on tullut aivan uusi vire. Näitä taitoja todella tarvitaan! Lisäksi koulutuksen myötä tutustuin mahtaviin ihmisiin, joiden kanssa pidämme edelleen yhteyttä ja tarvittaessa coachaamme toisiamme.” –Sanna Anttonen

”LCA Life Coach -koulutus yllätti minut monipuolisuudellaan. Käytän opittuja menetelmiä, sekä niiden tausta-aineistoa työssäni monella tapaa. Pystyn nyt motivoimaan oppilaitani paremmin ja ohjaamaan heitä kohti ratkaisukeskeistä, positiivista ajattelua. Ihmisen kokonaisvaltaisuuden ymmärtäminen auttaa minua oikeastaan kaikissa työtehtävissäni, vuorovaikutustilanteissa sekä itsensäjohtamisessa; tällä kaikella on ollut iso vaikutus myös kykyyni viedä myös työilmapiiriä parempaan suuntaan.” – Heli Väisänen

”Koulutus vastasi monipuolisuudellaan ajatukseeni siitä, että haluan auttaa ihmisiä kokonaisvaltaisesti. Hyödynnän uutta osaamistani myös palkkatyössäni sosiaalialalla. Lisääntyneen ammattitaidon lisäksi koulutus on antanut valtavasti välineitä myös oman elämän eri osa-alueille. Osaan asettaa tavoitteeni selkeämmin ja suunnata toimintaani minulle olennaisiin asioihin. Oma arkeni on selkeytynyt ja tyytyväisyyteni elämään lisääntynyt huomattavasti. Uskallan tavoitella asioita, jotka olisivat ennen jääneet vain haaveiksi. Olen ollut myös itse valmennettavana ja ymmärrän omakohtaisten kokemusten myötä myös asiakkaiden tunteita elämänmuutosten edessä.” –Maija Kaipiainen

”Life Coach koulutus tukee loistavasti tiimivalmentajan opintojani, ja antaa hyviä käytäntöjä ja vinkkejä joogaopettaja opiskelijoilleni käytännön asiakastyöhön. Ymmärrys kehon ja mielen hyvinvoinnista on ollut päätyötäni jo vuosia, mutta sain tästä koulutuksesta juuri sitä lisäoppia, mitä lähdin hakemaankin. Opintokokonaisuus oli hyvin suunniteltu ja piti sisällään kaiken sovitun. Tästä on hyvä jatkaa opintiellä pistäen asioita käytäntöön ja luoden samalla uusia työkaluja omalle alalle.” - Clare Gates-Sjöblom