Logopedia 25 op (OY)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2020-2021 (syksy 2020 - kevät 2021)

Opinnot järjestetään lähiopetuksena Oulussa, Oulun yliopiston tiloissa Linnanmaalla.
Opintoja ei voi suorittaa etänä.

Tavoitteet

Logopedian 25 op opinnoissa opiskelija perehtyy logopediatieteen keskeiseen sisältöön, tieteelliseen ajatteluun ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Hän saa perustiedot normaalista kielen, puheen ja vuorovaikutuksen kehityksestä ja kehityksen tukemisesta. Opinnot suoritettuaan hän osaa noudattaa tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä eettisiä periaatteita.

Logopedian opintojen osaamistavoitteet ovat seuraavat:
-Opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ja niiden häiriöiden tutkimusta.
-Opiskelija on oivaltanut logopedisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisten aineistojen erityispiirteet ja tutkimusten erilaiset lähestymistavat.
-Opiskelijalle on muodostunut yleiskuva puheterapeutin ammatista.
-Opiskelijalla on myös valmiudet laatia omaan asiantuntemukseensa perustuvia pienimuotoisia kirjallisia esityksiä.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  • Logopedian peruskurssi 6 op (OY) -ay694700P
  • Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Lapsen kielen kehitys 6 op (OY) - ay694809P
  • Johdatus lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin 6 op (OY) - ay694824P
  • Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op (OY) - ay694959Y
  • Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Kielellisen kehityksen tukeminen 2 op (OY) - ay694817P

Huomioitavaa

Tiedot tarkentuvat kevään 2020 aikana.

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €

Yksittäisten opintojaksojen hinnat löytyvät opintojaksojen kuvauksista, jotka julkaistaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avataan, kun opintojen sisällöt ja aikataulut ovat tarkentuneet.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207