Logopedian peruskurssi 6 op (OY) - AY694700P

06.09.2022–13.12.2022 Oulu

Aika ja paikka

Tiistaisin ajalla 6.9.-13.12.2022 klo 16.30-18.00 (viikolla 43 ja itsenäisyyspäivänä ti 6.12. ei opetusta).

Kurssiin kuuluu myös kirjaston tiedonhakukurssi.

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

Prof. Matti Lehtihalmes

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy selittämään, miten logopedia on kehittynyt omaksi tieteenalakseen ja millaisia yhteyksiä logopedialla on muihin tieteenaloihin. Opiskelija tunnistaa logopedian tieteenalan keskeiset tutkimusalueet, osaa käyttää erilaisia tiedonhaun menetelmiä logopedisten tietosisältöjen etsimiseen ja tunnistaa alan keskeisen kirjallisuuden piirteet. Lisäksi hän osaa selittää puheterapeutin toimintakentän sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreilla. Tavoitteena on lisäksi omaksua oman alan tiedollista ja eettistä perustaa sekä kehittää vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Sisältö

Logopedian juuret ja kehitys omaksi tieteenalakseen, yhteydet muihin tieteisiin, puheterapeutin tehtävät kommunikoinnin häiriöiden ennaltaehkäisyssä, arvioinnissa ja kuntoutuksessa. Samanaikaisesti suoritetaan tiedonhankintakurssi (694700P). Siitä ei tule erikseen opintopistettä, vaan se sisältyy Logopedian peruskurssiin.

Toteutustavat

Lähiopetus ja itsenäinen työskentely yhteensä 162 t

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Oppimistehtävät. Kurssin vastuuopettaja määrittelee läsnäolovelvollisuuden. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivuilta.

Arviointiasteikko

0-5

Hinta

117 €