Lukion toimintakulttuuri – kehitetään oppimisen tukea 3 op

Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa annetaan konkreettisia työvälineitä opiskelijan tukemiseen oppimisen pulmissa sekä kehitetään lukion opetushenkilöstön yhteistyötä oppimisen tuessa.

Aika ja paikka

6.10.2021–28.4.2022 verkossa, tarkemmat tiedot kerrotaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Osallistujat tarvitsevat tietokoneen nettiyhteydellä, mikrofonin (headset) ja mahdollisesti web-kameran.

HUOM! Oppimiskahvilaan ja luentoon 19.2.22 on mahdollista osallistua myös lähiopetuksena Oulussa. Vahvista ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähiopetukseen vai etäopetukseen.

Kohderyhmä

Oppilaitoksen johto, erityisopettajat, opinto-ohjaajat ja aineenopettajat. Samasta koulusta toivotaan mukaan ryhmää, jossa on mukana rehtori ja 2–3 opettajaa.

Kouluttaja

KM Petri Ilmonen, KT Erja Sandberg ja KM Tiina Vitka

Petri Ilmonen on englanti toisena kielenä -opettaja, luokanopettaja, rehtori ja digipedagogi. Hän perusti TRYcamps kielikoulun 2014 ja on jatkanut opetushenkilöstön täydennyskoulutustyötään mm. selkokielessä ja digipedagogiikassa. Hän on toiminut yli 30 v opettajana ja kirjoittanut 25 selkokielistä teosta.

Erja Sandberg on koulutuksen ja oppimisen tuen asiantuntija. Hän on laaja-alainen erityisopettaja, erityispedagogiikan yliopisto-opettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja. Hän on kirjoittanut useita kirjoja oppimisen ja hyvinvoinnin tuesta (esim. Pedagoginen tuki perusopetuksessa ja toisella asteella, PS kustannus 2021) ja toiminut kouluttajana yli 20 vuotta.

Tiina Vitka on laaja-alainen erityisopettaja, luokanopettaja sekä lastentarhanopettaja. Hän on toiminut luokanopettajana, yläkoulun aineenopettajana sekä erityisopettajana alakoulussa, yläkoulussa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa yhteensä yli 20 votta. Hän on myös kirjoittanut tietokirjoja opettajille.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on, että osallistujat

 • oppivat käyttämään konkreettisia, vahvuusperustaisia välineitä oppimisen tuen toteuttamiseen kielellisissä ja toiminnan ohjaukseen liittyvissä oppimisen pulmissa
 • osaavat tarjota vaihtoehtoisia oppimisen tapoja
 • saavat tukea oman oppilaitoksen tiedon siirron käytänteisiin perusopetuksesta lukioon
 • tiedostavat yhteyden toimintakulttuurin, hyvinvoinnin ja jaksamisen välillä
 • tekevät vakiintuneemmin yhteistyössä muun opetushenkilöstön ja opiskelijoiden kanssa oppimisen tukemisessa.

Hankkeessa annetaan konkreettisia työvälineitä opiskelijan tukemiseen oppimisen pulmissa sekä kehitetään lukion opetushenkilöstön yhteistyötä oppimisen tuessa. Osallistuja saa lisää tietoa oppimisen tuen keinoista, tekee konkreettisia kokeiluja omassa koulussaan, saa henkilökohtaista ohjausta olemassa oleviin tapausesimerkkeihin ja reflektoi työskentelyään. Toimintakulttuuri muuttuu siten, että oppimisen tuen antaminen tulee luontevaksi osaksi opetustyötä ja tapahtuu yhteistyössä muun opetushenkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Sekä opiskelijat että opetushenkilöstö hyötyvät oppimisen helpottumisena ja jaksamisen paranemisena.

Työskentely

Opintoihin sisältyy orientoiva ennakkotehtävä ennen opintojen alkamista, luentoja ja oppimiskahviloita, konkreettisia kokeiluja omassa työssä, kirjallisia tehtäviä / harjoituksia, vertaispalautteen antaminen ja itsereflektiivinen loppuarviointi. Tehtävien palauttaminen tapahtuu Moodle-oppimisympäristöön.

Koulutukseen osallistuvat levittävät hyviä käytänteitä omissa työyhteisöissään. Jokainen osallistuja valitsee jonkin hyvän käytänteen, joka on ollut avuksi ja kirjoittaa kokeilustaan. Hyviä käytänteitä voidaan julkaista (ilman yksilöiviä tunnistetietoja) Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kotisivulla ja Avointen oppimateriaalien kirjastossa osoitteessa https://aoe.fi/.

Sisältö

1. Tiedon siirtäminen oppimisen tuen tarpeista perusopetuksesta lukioon / Tiina Vitka

Aika ja paikka

 • Luento ke 6.10.21 klo 16.00–18.00 verkko
 • Oppimiskahvila ma 1.11.21 klo 16.00–18.00 verkko

Sisältö

 • Pedagogisen tuen tietojen siirtäminen perusasteelta lukioon
 • Siirretyn tiedon hyödyntäminen: miten tietoja hyödynnetään omassa oppilaitoksessa ja Miten hyödyntämistä voisi kehittää?
 • Konsultatiivinen työote

Työskentely

 • Luento 2 tuntia, omassa työssä toteutettava harjoitus, oppimiskahvila 2 tuntia

2. Pedagogisen kirjoittamisen periaatteet / Erja Sandberg

Aika ja paikka

 • Luento ti 16.11.21 klo 16.00–18.00 verkko
 • Oppimiskahvila to 9.12.21 klo 16.00–18.00 verkko

Sisältö

 • Miten opiskelijan tuen tarpeet kirjataan ja viedään käytäntöön lukiossa
 • Oppimisen tuen lisääminen lukion oppimissuunnitelmaan
 • Case-tapaus elävästä elämästä

Työskentely

 • Luento 2 tuntia, konkreettinen kokeilu työssä, vertaispalaute pedagogisesta kirjoittamisesta aidossa tapausesimerkissä (parityöskentelynä), oppimiskahvila 2 tuntia

3. Oppimisen tukemisen menetelmiä

3.1. Käytännön lukituki / Tiina Vitka
Aika ja paikka

 • Luento to 13.1.22 klo 16.00–18.00 verkko
 • Oppimiskahvila la 19.2.22 klo 9.00–11.00 Oulu tai verkko

Sisältö

 • Ydinasiat lukemisen ja kirjoittamisen tukemisesta oppitunneilla

Työskentely

 • Luento 2 tuntia, konkreettinen kokeilu työssä, oppimiskahvila 2 tuntia

3.2. Selkokieli / Petri Ilmonen
Aika ja paikka

 • Luento la 19.2.22  klo 12.00–16.00 Oulu tai verkko
 • Oppimiskahvila to 31.3.22 klo 16.00–17.00 verkko

Sisältö

 • Miten opintoja eriytetään kielen avulla?
 • Miten viestitään ymmärrettävästi ja selkeästi? Kaksikieliset / monikulttuuriset perheet
 • Selkokielen perusteet - oman oppimateriaalin työstäminen

Työskentely

 • Luento 5 tuntia, konkreettinen kokeilu työssä, henkilökohtainen palaute, oppimiskahvila 1 tunti

3.3. Toiminnanohjauksen pulmat / Erja Sandberg
Aika ja paikka

 • Luento ti 5.4.22 klo 16.00–18.00 verkko
 • Oppimiskahvila ti 19.4.22 klo 16.00–18.00 verkko

Sisältö

 • Toiminnanohjausjärjestelmä ja sen tukeminen

Työskentely

 • Luento 2 tuntia, konkreettinen kokeilu työssä, oppimiskahvila 2 tuntia

4. Hyvinvointi ja jaksaminen oppilaitoksessa / Erja Sandberg (luento ja oppimiskahvila), Tiina Vitka ja Petri ilmonen (oppimiskahvila)

Aika ja paikka

 • Luento ti 26.4.22 klo 16.00–18.00 verkko
 • Oppimiskahvila to 28.4.22 klo 16.00–18.00 verkko

Sisältö

 • Opiskelijoiden hyvinvointi, jaksamisen huomioiminen ja uupumisen ennaltaehkäiseminen
 • Työhyvinvointi lukiossa. Miten voidaan oppilaitostasolla huomioida?
 • Toimintakulttuurin merkitys hyvinvoinnissa
 • Loppupäätelmät, jatkosuunnitelmat

Työskentely

 • Luento 2 tuntia, oppimiskahvila 2 tuntia, itsereflektiivinen loppuarviointi

Hinta

Koulutus on maksutonta Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutusta. Osallistuja vastaa itse mahdollisista muista, esim. matka-, majoitus- ja ruokailukuluista.

Ilmoittautuminen

10.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevasta ilmoittautumispainikkeesta; hankkeessa on rajoitettu osallistujamäärä ja etusijalla ovat lukiot, joista osallistuu ryhmä opetushenkilöstöä.

Ilmoittautuminen on päättynyt. Koulutukseen hyväksytyille lähetetään tarkempi kutsu myöhemmin.

Ilmoittautuminen on sitova ja osallistuja sitoutuu suorittamaan koulutuksen kokonaisuudessaan. Huomioi että laskutustieto on ilmoittautumislomakkeella pakollinen tieto, vaikka opetus on maksutonta.

 

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru