Luovan kirjoittamisen pedagogiikka 5 op (TY) - LUKI1253

18.09.2024–30.05.2026 Oulu

Jakso kuuluu aineopintojen osioon Vapaavalintaiset kirjoittamisen opinnot, joista opiskelija valitsee yhden jakson.

Aika ja paikka

Itsenäinen työskentely. Opiskelija ilmoittaa kesäyliopistolle, kun haluaa aloittaa jakson suorittamisen.

Opiskelijan tulee aloittaa jakson suorittaminen hyvissä ajoin ennen opintojen päättymistä, jotta hän ehtii saada kaiken jaksoon kuuluvan opettajan ohjauksen 30.5.26 mennessä. Tämän jälkeen opettaja ei ole velvollinen antamaan ohjausta. Opiskelijan tulee palauttaa kirjalliset tehtävät arvioitaviksi 31.7.26 mennessä, jolloin opinto-oikeus päättyy.

Jakso kuuluu aineopintojen osioon Vapaavalintaiset kirjoittamisen opinnot, joista opiskelija valitsee yhden jakson.

Kouluttaja

Kirjailija, FM Timo Harju

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kirjoittamisen opettamisen ja sanataiteen perusperiaatteita ja toimintatapoja. Hän pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan kirjoittamisen opetustilanteita erilaisille ryhmille ja pohtimaan opetuksen tavoitteita ja työtapoja. Hän osaa tehdä tuntisuunnitelman, tukea oppilaitaan sekä arvioida heidän kehitystään kirjoittajina. Opiskelija tuntee palautteen merkityksen kirjoittajakoulutuksessa ja osaa fasilitoida palautetilanteen.

Sisältö

Yleinen sisältö: Kurssilla tutustutaan kirjoittamisen opettamisen keskeisiin pedagogisiin suuntauksiin. Kurssi voidaan toteuttaa yhteistyöprojektina, jonka aikana suunnitellaan ja toteutetaan opetuskokonaisuus yhteistyökumppanin (esim. kirjasto, koulu, palvelukeskus) kanssa. Omaehtoinen työskentelyjakso sisältää kirjallisia tehtäviä, harjoituksia ja oman opetuskäytännön reflektointia. Loppuprojektissa opiskelijat suunnittelevat ja esittelevät oman opetusmateriaalinsa, joka voi sisältää esimerkiksi kirjoitustehtäviä ja arviointikriteereitä. Kurssi tarjoaa monipuolisia työkaluja kirjoittamisen ja sanataiteen sekä soveltavan sanataiteen opettamiseen erilaisissa toimintaympäristöissä.

Suoritustavat: Itsenäinen työskentely opettajan ohjauksessa. Itsenäinen opetusprojekti sekä opettajan kanssa sovittavat teokset.

Toteutus: Oppimateriaali, opetusprojekti ja raportti.
Opettaja antaa tarkemman ohjauksen kurssin suorittamisesta ja vaatimuksista.

Arviointi: 0-5

Oppimateriaali:
- Opettajan kanssa sovittava materiaali.