Lyriikan kirjoittaminen 5 op (TY) - LUKI1202

24.02.2023–25.03.2023 Verkossa

Aika ja paikka

24.-25.2. ja 24.-25.3.23
pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00

Osallistuminen Oulussa tai Zoomin kautta

Kouluttaja

Kirjailija Timo Harju

Tavoitteet

Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen lyriikasta lajityyppinä. Kurssilla kirjoitetaan runoja, saadaan ja annetaan palautetta, jotta lajityyppi tulisi tutuksi ja jotta opiskelija oppisi itse kirjoittamaan runoja.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja tekstianalyysien avulla lyriikan muotokieleen ja käsitteistöön sekä perehdytään kirjoitusharjoituksissa lyriikan kirjoittamisen osa-alueisiin kuten kuvakieleen, kielen rytmiin sekä mitallisen ja vapaamittaisen runouden ominaispiirteisiin.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), ryhmäopetus (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen
Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: 0-5
Kurssilla annetaan ja saadaan palautetta kirjoitetuista teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan. Kurssilla arvioidaan myös opiskelijan aktiivisuus ja motivaatio.

Kirjallisuus

- Ahti, Risto & Toivonen, Markku: Runouden kuntokoulu. Kirjapaja, 1988.
- Parkko, Tommi: Runosta, rakkaudella. Avain, 2019

Huom. Kirjallisuuteen voi tulla muutoksia.