Markkinoinnin perusteet 5 op (OY) - ay724106P

Kurssi voidaan liittää seuraaviin kokonaisuuksiin:
-Kauppatiede, avoimen väylä
-Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Aika ja paikka

Maanantaisin ja keskiviikkoisin ajalla 29.7.-28.8.2019 klo 16.30-19.00

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

KTT Satu Nätti
KTT Outi Keränen
KTM Tero Huhtala

Tavoitteet

Kurssin läpäistyään opiskelija kykenee kuvaamaan markkinoinnin roolin organisaatiossa. Koska kyseessä on peruskurssi, opiskelija oppii kurssilla markkinoinnin keskeiset käsitteet (mm. asiakkaan kokema arvo, arvonluontiprosessi, arvoihin perustuva markkina-analyysi ja strategia, arvolupaus, segmentointi, kohdentaminen, markkinointi-mix, brändi) sekä käsitekokonaisuudet. Opiskelija myös tunnistaa erilaisten kontekstien vaikutuksen markkinointityön logiikkaan (esim. erot kuluttaja- ja B-to-B markkinoinnin välillä). Opiskelija pystyy käyttämään markkinoinnin käsitteistöä päätöksenteon tukena ja arvioimaan näiden päätösten toimivuutta. Lisäksi opiskelija oppii ryhmätyöskentelyn periaatteita.

Sisältö

Kurssi taustoittaa markkinoinnin oppiainetta mm. seuraavien teemojen kautta:

1) markkinoinnin määritelmiä, käsitteitä ja ilmiöitä, mm. arvonluonti asiakkuuksissa sekä markkinointi erilaisissa toimintaympäristöissä
2) markkinoinnin strategisia työkaluja ja viimeisimpiä ilmiöitä, mm. palveluvaltaistuminen ja verkostoituminen, brändäys
3) kuluttajakäyttäytymisen perusteita
4) markkinointi ja kestävä kehitys
5) B-to-B markkinointi ja myyntityö
6) integroitu markkinointiviestintä
7) digitaalinen markkinointi ja
8) jakelukanavat sekä verkostot.

Järjestämistapa

Luennot (36 h) sekä ryhmätyö (20 h). Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen ja artikkeleihin kurssin suoritusta varten (77 h). Kurssin suoritus lopputentillä.

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

1) Ryhmätyö sekä 2) lopputentti

Tentti

Tenttipäivät ovat pe 13.9., pe 8.11. ja pe 13.12.2019 klo 17.00-20.00.
Tenttiin ilmoittaudutaan kesäyliopiston tenttikalenterin kautta viimeistään 14 vrk ennen tenttiä.

Oppimateriaali

Kotler, P & Armstrong, G. Principles of Marketing (2013, tai myöhempi painos), sekä muu kurssin kuluessa mm. Moodle-oppimisympäristön kautta jaettu materiaali.

Työelämäyhteistyö

Kurssin käytyään opiskelija tunnistaa asiakaskeskeisen toiminnan merkityksen organisaation kehittämisessä, henkilökohtaisessa toiminnassaan sekä ammatillisessa kehittymisessä. Ryhmissä toteutettavan harjoitustyön avulla opiskelija hahmottaa organisaation toimintaa markkinoinnin näkökulmasta. Lisäksi harjoitellaan ryhmätyöskentelyn perusteita tulevia opintoja ja työelämää varten.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207

Hinta

160 €

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 19.7.2019 mennessä Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.