Markkinoinnin perusteet 5 op (OY) - ay724106P (etäopinnot)

Kurssi voidaan liittää seuraaviin kokonaisuuksiin:
-Kauppatiede, avoimen väylä
-Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Aika ja paikka

Luennot: maanantaisin ajalla 2.-30.8.2021 klo 17.00-19.00

Etäopinnot

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat ja sivuaineopiskelijat

Kouluttaja

KTM Eija-Liisa Heikka

Tavoitteet

Kurssin läpäistyään opiskelija ymmärtää asiakaskeskeisyyden sisällön sekä markkinoinnin roolin organisaatiossa. Koska kyseessä on peruskurssi, opiskelija oppii kurssilla markkinoinnin keskeiset käsitteet (mm. Asiakkaan kokema arvo, arvonluontiprosessi, arvolupaus, segmentointi, kohdentaminen, markkinointi-mix jne.) sekä käsitekokonaisuudet. Opiskelija myös tunnistaa erilaisten kontekstien vaikutuksen markkinointityön logiikkaan (esim. erot kuluttaja- ja B-to-B markkinoinnin välillä). Opiskelija pystyy käyttämään markkinoinnin käsitteistöä päätöksenteon tukena sekä arvioimaan näiden päätösten toimivuutta.

Sisältö

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia teemoja:

1) markkinoinnin määritelmiä, käsitteitä ja ilmiöitä, mm. arvonluonti asiakkuuksissa sekä markkinointi erilaisissa toimintaympäristöissä
2) markkinoinnin strategisia työkaluja ja viimeisimpiä ilmiöitä, mm. palveluvaltaistuminen ja verkostoituminen.
3) kuluttajakäyttäytymisen perusteita
4) B-to-B markkinointi ja myyntityö
5) markkinointi ja kestävä kehitys
6) jakelukanavat sekä verkostot.

Järjestämistapa

Verkko-opinnot sisältäen verkkoluentoja

Toteutustavat

Verkkoluennot viikoittain sekä omakohtainen perehtyminen Moodlessa jaettuun materiaaliin.

Oppimateriaali

Kotler, P & Armstrong, G. Principles of Marketing (2013, tai myöhempi painos), sekä muu kurssin kuluessa Moodle-oppimisympäristön kautta jaettu materiaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

1) Itse valitusta organisaatiosta tehty (kurssin teemoja soveltava) analyysi kurssin kuluessa sekä 2) lopputentti Moodlessa

Tentti

Moodle-tentti

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Työelämäyhteistyö

Kurssin käytyään opiskelija tunnistaa asiakaskeskeisen toiminnan merkityksen organisaation kehittämisessä, henkilökohtaisessa toiminnassaan sekä ammatillisessa kehittymisessä. Toteutetun organisaatioanalyysin avulla opiskelija hahmottaa organisaation toimintaa markkinoinnin näkökulmasta.

Lisätiedot

Tämä opintojakso kuuluu myös kauppatieteiden avoimen väylään.

Hinta

98 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 21.6.2021 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Kurssi toteutuu, ilmoittautumisia otetaan vastaan 1.8. saakka

Huom!  Jos aiot suorittaa kurssin osana kauppatieteen väyläopintoja: väyläopintojen ilmoittautuminen on avattu. Väylään voi ilmoittautua 25.7.2021 saakka.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru