Markkinoinnin perusteet 5 op (OY) - ay724106P

Kurssi voidaan liittää seuraaviin kokonaisuuksiin:
-Kauppatiede, avoimen väylä
-Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Aika ja paikka

Luennot: maanantaisin ajalla 1.-29.8.2022 klo 17.00-19.00.

Etäopinnot

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat ja sivuaineopiskelijat

Kouluttaja

KTM Eija-Liisa Heikka

Tavoitteet

Kurssin läpäistyään opiskelija kykenee kuvaamaan markkinoinnin roolin organisaatiossa. Koska kyseessä on peruskurssi, opiskelija oppii kurssilla markkinoinnin keskeisimmät käsitteet liittyen markkinastrategiaan, kuluttajakäyttäytymiseen, B-to-B- markkinointiin, vastuulliseen liiketoimintaan, nykyaikaiseen markkinointiviestintään sekä jakelukanavaratkaisuihin ja verkostoitumiseen liittyen. Opiskelija myös tunnistaa erilaisten kontekstien vaikutuksen markkinointityön logiikkaan (esim. erot kuluttaja- ja B-to-B markkinoinnin välillä). Opiskelija pystyy käyttämään markkinoinnin käsitteistöä päätöksenteon tukena ja arvioimaan näiden päätösten toimivuutta. Lisäksi opiskelija oppii ryhmätyöskentelyn periaatteita.

Sisältö

Kurssi taustoittaa markkinoinnin oppiainetta mm. seuraavien teemojen kautta: 1) markkinoinnin määritelmiä, käsitteitä ja ilmiöitä, mm. arvonluonti asiakkuuksissa sekä markkinointi erilaisissa toimintaympäristöissä, 2) markkinoinnin strategisia työkaluja ja viimeisimpiä ilmiöitä, mm. palveluvaltaistuminen ja verkostoituminen,3) kuluttajakäyttäytymisen perusteita, 4) markkinointi ja kestävä kehitys, 5) B-to-B markkinointi ja myyntityö, 6) moderni markkinointiviestintä ja digitaalinen markkinointi ja 7) jakelukanavat sekä verkostot.

Suoritustavat

1) viikkotehtävät sekä 2) lopputentti

Toteutustavat

Etäopinnot. Kurssin suorittaakseen opiskelija laatii viikkokohtaiset tehtävät sekä tekee kurssin lopputentin verkkoympäristössä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Tentti

Moodle-tentti

Arviointiasteikko

0-5

Lisätiedot

Tämä opintojakso kuuluu myös kauppatieteiden avoimen väylään.

Hinta

98 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

13.6.2022 mennessä.

(Ilmoittautuminen kauppatieteen väyläopintoihin avataan alkukesästä. Jos aiot ilmoittautua mukaan väyläopintoihin, voit ilmoittautua tällekin kurssille väyläilmoittautumisen avauduttua.)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru