Markkinoinnin perusteet 7 op (VY) - ayMARK1006

Aika ja paikka

23.09. - 10.11.2019

Verkkotyöskentely Moodlessa viikot 39-45. Kurssi aukeaa maanantaina 23.9.2019.
Johdantowebinaari keskiviikkona 25.9. klo 17.00-17.45 (luento nauhoitetaan ja se on katsottavissa myös myöhemmin).

Kouluttaja

Päivi Borisov

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

1) osaa kertoa markkinointiajattelun kehittymisestä,
2) selittää markkinoinnin aseman yrityksen liiketoiminnassa erilaisissa toimintaympäristöissä,
3) osaa kuvata markkinoinnin päätehtävät ja perusprosessit,
4) osaa soveltaa markkinoinnin peruskäsitteitä ja työkaluja markkinoinnillisen kokonaisuuden luomisessa.

Työelämävalmiudet: Suullinen ja kirjallinen ilmaisu ja kriittinen ajattelu.
Markkinoinnin metataidot: Käsitteellistämisen taito.
Markkinoinnin ydintaidot: Opitaan markkinoinnin peruskäsitteet ja niiden linkittyminen yrityksen liiketoimintaan. Harjoitellaan markkinoinnillisen kokonaisuuden luomista ja analysoimista.

Sisältö

Markkinoinnin peruskäsitteet, kysyntä- ja kilpailuympäristön analysointi, yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiprosessi sekä markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot. Oppimisen perustana ovat luennot ja samanaikainen tutustuminen kirjallisuuteen. Näin syntyvää tietämystä vahvistetaan ymmärrykseksi harjoitustyön avulla. Harjoitustyössä suunnitellaan valitun tuotteen tai palvelun markkinoinnin kokonaisuutta ja esitetään se pienryhmissä.

Suoritustapa

Keskustelut, tehtävät ja verkkotentti.
Harjoitustyön palautuspäivät laaditun aikataulun mukaisesti tai 9.12.2019 tai 20.1.2020

Kirjallisuus

Kotler, Philip, Armstrong Gary & Anders Parment (2016). Principles of Marketing Scandinavian Edition. Pearson Education Limited. Lisäksi muu opettajan ilmoittama materiaali.