Markkinoinnin strateginen johtaminen 6 op (VY) - ayMARK2033

Aika ja paikka

27.01. - 22.03.2020

Verkkotyöskentely Moodlessa viikot 5-12, kurssi aukeaa maanantaina 27.1. Johdantoluento etäluentona torstaina 30.1. klo 18.00-18.45 (leunto nauhoitetaan ja se on katsottavissa myös myöhemmin).

Kouluttaja

Päivi Borisov

Tavoitteet

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee suunnittelemaan ja arvioimaan markkinointitoimintaa käyttäen hyväkseen markkinoinnin keskeisiä analyysityökaluja erilaisissa päätöksentekotilanteissa.

Työelämävalmiudet: Suullinen ja kirjallinen ilmaisu, yhteistyötaidot, IT-taidot, kriittinen ajattelu ja analyyttisyys, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot.

Markkinoinnin ydintaidot: Tuoteportfoliosuunnittelu, segmentointi, viestintäratkaisut ja hinnoittelu.

Sisältö

Markkinoinnin strategiset perusprosessit. Ensinnäkin kurssilla perehdytään markkinoinnin strategisiin työkaluihin, analyysivälineisiin, joita ovat esimerkiksi tuoteportfolio, asemointi, brändin differointi, konseptointi ja segmentointi. Toiseksi luodaan ymmärrystä markkinoinnin dynaamisista päätöksentekotilanteista, joita ovat esimerkiksi tuotekehitys ja tuotteen elinkaari.

Suoritustapa

Verkkokeskustelut ja tehtävät. Ei tenttiä. Tehtävien palautus laaditun aikataulun mukaisesti tai 20.4.2020 tai 25.5.2020 mennessä.

Kirjallisuus

Hooley, Graham, Piercy, Nigel F. & Nicoulaud, Brigitte (2012). Marketing
Strategy & Competitive Positioning. 5th Edition. Prentice Hall. Lisäksi muu opettajan ilmoittama materiaali.