Markkinointisuhteiden johtaminen 7 op (VY)

01.08.2018–31.07.2019 Pyhäjärvi, Ylivieska

Aika ja paikka

Viikot 46-3, Kurssi aukeaa ke 14.11.

Etäluennot:   Johdantoluento 19.11. klo 18.00-19.00 ja yhteenvetoluento 11.1. klo 18.-19.00
( luennoista tulee myös tallenteet ).

Suoritustapa:  Keskustelut, tehtävät ja verkkotentti

Verkkotentit: La 19.1. klo 9-00-15.00,  Pe 22.2. klo 15.00-21.00 tai La 23.3. klo 9.00-15.00

Harjoitustyön palautuspäivät: Laaditun aikataulun mukaisesti tai  24.2. tai 17.3.  

Kouluttaja

Päivi Borisov

Tavoitteet

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1) jäsentää yrityksen toimintaa suhdenäkökulmasta, 2) tunnistaa yrityksen keskeiset markkinointisuhteet ja niiden johtamisen haasteet ja käytettävissä olevat keinot.

Työelämävalmiudet: Markkinoinnin metataidot: Käsitteellistämisen taito. Markkinoinnin ydintaidot: Opitaan tunnistamaan ja analysoimaan yrityksen markkinointisuhteita ja palvelujen johtamista sekä ymmärtämään näiden merkitys yrityksen liiketoiminnassa.

Sisältö

Luodaan peruskuva yrityksen toiminnasta suhdeverkostossa. Selvitetään erilaisten liikesuhteiden ominaispiirteet. Suhteiden johtamisen haasteita tarkastellaan erityisesti asiakkuuksien hallinnan, asiakassuhteiden arvonmäärityksen (esimerkiksi kannattavuus ja tyytyväisyys) ja palvelujen johtamisen kautta.

Kirjallisuus:

Grönroos, Christian (2009 tai uudempi). Palveluiden johtaminen ja markkinointi.
Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Hinta

115€