Mediakulttuurin muutos 5 op (OY) - ay694531S

Aika ja paikka

8.1.-12.2.20, verkkoympäristöt
Jakson aloitusluento: ke 8.1.20 klo 17.00-17.45, Adobe Connect (AC) -verkkoluokka. Luento tallennetaan ja on mahdollista katsoa myöhemmin.

Kouluttaja

FM Anna Nieminen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää, mitä media ja mediakulttuuri ovat yhteiskunnallisina, taloudellisina ja teknologisina ilmiöinä. Hän osaa selittää median ja journalismin historialliset muutokset ja nykyiset trendit. Opiskelija osaa tulkita viestinnällisiä tapauksia myös viihteen teorian, julkisuusteorian, sananvapauden ja viestinnän sosiaalisen vastuun problematiikan sekä median vallankäytön näkökulmista.

Sisältö

Mediakulttuurin kehitys

Suoritustapa

Aloitusluento, ohjattu opiskelu verkko-oppimisympäristössä, itsenäinen työskentely, analyysitehtävä, essee

Kuulustelut

Analyysitehtävä ja essee

Arviointi: 0–5

Oppimateriaali

- Väliverronen, Esa (toim.): Journalismi murroksessa. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, 2009.
TAI: Kortti, Jukka: Mediahistoria. Viestinnän merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta bitteihin. Helsinki: SKS, 2016.
TAI: Gripsrud, Jostain: Understanding Media Culture.London: Arnold, 2002
TAI: Gripsrud, Jostain: Mediekultur och mediesamhälle. Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2011.
- Verkkoympäristössä oleva materiaali