Mikroyrittäjyyden perusteet 5 op (OY) - AY724840P

05.09.2022–01.05.2023 Verkossa

Aika ja paikka

5.9.22 - 1.5.23
Verkko-opetus. Opintojakso toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä.

Opintojakso on vaihtoehtoinen Introduction to micro-entrepreneurship in Finland -jakson kanssa ja suositellaan suoritettavaksi ennen muita jaksoja.

Kohderyhmä

Mikroyrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet, freelancerit, yritysneuvojat ja muut yritysten asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimivat, aluekehittämisen asiantuntijat.

Kouluttaja

Anna-Mari Simunaniemi, FT, Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn tutkimusjohtaja

Lisätietoa kouluttajasta:
https://www.oulu.fi/fi/joy/koulutushaku/mikroyrittajyyden-perusteet-avoin-yo-1

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää yhteiskunnallisen merkityksen sekä niiden johtamisen ja uudistumisen erityispiirteitä
- ymmärtää mikroyrittäjän osaamisen kehittämisen, työkyvyn ja tuottavuuden välisen yhteyden sekä osaa soveltaa terveyden edistämisen suosituksia yrittäjän ammatin ja työn näkökulmasta
- ymmärtää yrittäjyysprosessin vaiheet ja osaa analysoida yrityksen liiketoimintaa niiden kautta
- ymmärtää mikroyrityksen liiketoiminnan sekä taloudenhallinnan keskeiset osa-alueet ja osaa soveltaa niitä yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä
- ymmärtää yrittäjyyteen liittyvät keskeiset taloudelliset käsitteet ja osaa soveltaa niitä hinnoittelussa ja kannattavan liiketoiminnan kehittämisessä
- osaa analysoida mikroyrityksen kehittämisen kannalta tärkeimpiä osaamisia ja soveltaa niitä ennakoinnin ja resilienssin lisäämiseksi
- osaa laatia ja uudistaa mikroyrityksen liiketoimintasuunnitelman (HUOM! Liiketoimintasuunnitelmaan liittyvä myynnin ja markkinoinnin osio sisältyy Mikroyrittäjyyden perusteet -kokonaisuuden kurssiin Digitaalinen myynti ja markkinointi, 5op).

Sisältö

Kurssilla käsitellään mikroyritysten johtamisen ja kasvun erityispiirteitä sekä niiden taloudellista, yhteiskunnallista ja sosiaalista merkitystä. Mikroyrityksen kestävä johtaminen ja uudistuminen. Talouden hallinnan perusteet ja keskeiset tunnusluvut. Hinnoittelun perusteet. Johdatus alustatalouteen. Mikroyrittäjän osaamisten, työkyvyn ja tuottavuuden yhteys sekä terveyden edistämisen suositukset pienille yrityksille. Mikroyrityksen liiketoimintasuunnitelman keskeiset osa-alueet. Kurssi antaa tutkimusnäyttöön ja käytännön kokemuksiin perustuvia esimerkkejä mikroyritysten liiketoiminnasta.

Toteutustavat
Kurssi sisältää ajasta ja paikasta riippumattomia yksilötehtäviä sekä kurssimateriaaliin ja omaan kehitysprojektiin perustuvaa verkkokeskustelua ja vertaisarviointia. Oman tai esimerkkiyrityksen pohjalta tehtävä kehitysprojekti (liiketoimintasuunnitelman laatiminen).

Oppimateriaali
Videoluennot, My Studio -podcastit, englannin- ja suomenkielinen tutkimuskirjallisuus ja muu opettajan osoittama materiaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit
Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Opiskelijat osallistuvat verkkokeskusteluihin ja lisäksi tehdään oman tai case-yrityksen alustavaa liiketoimintasuunnitelmaa ja yrittäjän osaamiseen ja työkykyyn liittyvä harjoitustehtävä. Kurssilla tehdään vertaisarviointia.

Arviointiasteikko
Hyväksytty / Hylätty

Huomioitavaa

Kurkistuskurssin Tunnista osaamisesi ja vahvuutesi - löydä oma polkusi - AY724848P  2 op:n suoritus hyväksiluetaan tämän kurssin sisällöiksi.