Minuus ja elämänkulku 5 op (UEF) - AY5512252

Kouluttaja

YTL, yliopisto-opettaja Mikko Saastamoinen

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee minuuden, identiteetin ja elämänkulun tutkimukseen liittyvät tutkimusperinteet ja käsitteistön.

Sisältö

Minuuteen ja identiteettiin liittyvät teoriat ja sosiaalipsykologinen tutkimus. Elämänkulun käsite ja sen kytkeytyminen hyvinvointitutkimukseen.

Suoritustapa

Kirjallisuustentti (3 kirjaa). Kirjallisuus tentitään yhdellä kertaa kokonaisuutena.
Arviointi: 0-5

Tenttipäivät

Syksy 2019: ma 30.9., ma 21.10., ma 11.11., ma 2.12.2019 klo 16.00-20.00
Kevät 2020: ma 13.1., ma 3.2., ma 2.3., ma 6.4., ma 4.5., ma 1.6.2020 klo 16.00-20.00
Syksyn 2020 tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Kirjallisuus

Kolme kirjaa seuraavista:
1. Hänninen, V.: Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Tampereen yliopisto, 1999 tai uudempi painos.
2. Cote, J. & Levine, C.: Identity formation, youth, and development: a simplified approach. Psychology Press, 2016.
3. Rautio, P. & Saastamoinen, M. (toim.): Minuus ja identiteetti. Tampere University Press, 2006.
Löytyy verkosta: https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/95382/minuus_ja_identiteetti_2006.pdf?sequence=1
4. Saarenheimo, M.: Vanhenemisen taito. Vastapaino, 2017.

Hinta

138 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 97 €)