Muistisairaan ymmärtävä kohtaaminen

Muistisairaan muuttunut käyttäytyminen, kuten joskus hyvinkin vaikeaselkoinen normiton käyttäytyminen, edellyttää hoitajalta osaamista ja ymmärrystä. Haastavia tilanteita voidaan ennaltaehkäistä, kun tunnetaan mm. sairastuneen elämänhistoria ja ymmärretään kohtaamattomat tarpeet ja tunteet. Validaatiomenetelmä on vuorovaikutusmenetelmä, joka lisää hoitajan ymmärrystä ja ammattitaitoa kohdata ja hoitaa lääkkeettömin keinoin. Kun sairaan tunteet ja tarpeet tulevat kuulluksi, ymmärretyksi, hoitaminen helpottuu.

Aika ja paikka

Ke 24.2.2021 klo 9.00–16.00 Oulu

Kohderyhmä

Kaikki muistisairaan hoitoon osallistuvat työntekijät, erityisesti sairaanhoitajat, lähihoitajat, perushoitajat, geronomit ja sosionomit

Kouluttaja

Muistiasiantuntija, validaatiokouluttaja Sirpa Remahl

Tavoitteet

  • osallistuja löytää itsestään taitoja kehittää vuorovaikutusosaamistaan sekä tunnistaa hoidettavan asiakkaan / asukkaan / potilaan tunteita ja tarpeita
  • osallistuja tunnistaa muuttuneen käyttäytymisen (käytösoireen) taustalla olevia tekijöitä ja huomioi vastaamaan niihin lääkkeettömin keinoin

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä muistisairaan ihmisen kohtaamiseen ja parantaa yhteyttä muistisairaaseen ihmiseen. Koulutus vahvistaa käyttämään luovia ratkaisuja erilaisten tilanteiden ratkaisemiseksi.

Sisältö

Vuorovaikutusosaaminen muistisairaan yhteyden luomiseen ja hyvään hoitoon
Hoitajan tunteet – tunnetaidot ja työssä jaksaminen
Elämän puu – elämänhistorian kerääminen muistisairaan hyvän hoidon mahdollistamiseksi
Muuttunut käyttäytyminen, mitä se on?
Haastavien tilanteiden ennaltaehkäisy ja interventio
Lääkkeettömät keinot hyvässä hoidossa
Omaiset mukana hoitotyössä
Arvostava ja tunteita kuunteleva vuorovaikutus hoitajan ja muistisairaan ihmisen välillä
Psykososiaaliset tarpeet
Mistä syntyy ymmärtävä kohtaaminen?
Vahvista, älä vaimenna
Musiikin, muistelun ja koskettamisen käyttö arjessa

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

110 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin

Ilmoittautuminen

5.2.21 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Palautteita

Hyvä kouluttaja ja kiva keskusteleva tapa käydä asiaa läpi, eikä luennoivaa powerpoint -esitystä. Erityisen mukavaa on juuri se kokemusten jakaminen.

Käytännönläheinen, ajatuksia herättävä, keskusteleva koulutus.

Sain paljon työkaluja ja vinkkejä muistisairaan kohtaamiseen. Kun vain aika riittäisi.