Näyttöön perustuva kuntoutus 5 op (OY) - ay353401P (etäopinnot)

Aika ja paikka

Verkko-opinnot ajalla 1.3.-6.4.2022

Webinaarit:
Ti 1.3. klo 16.30-18.00
Ke 6.4.2022 klo 16.30-18.00

Kouluttaja

TtM Kaisa-Mari Saarela
TtT Heidi Siira

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kuvata näyttöön perustuvan kuntoutuksen käsitteet, periaatteet ja käytänteet
  • hakea ja valita tutkimustietoa alansa tärkeimmistä tietokannoista
  • arvioida kriittisesti olemassa olevan tutkimustiedon luotettavuutta ja sen soveltuvuutta kuntoutuksen käyttöön
  • hyödyntää tutkimusnäyttöä käytännön kuntoutustyössä, sen johtamisessa ja/tai uudistamisessa

Sisältö

  • Kuntoutus osana näyttöön perustuvaa terveydenhuollon mallia
  • Erilaiset tutkimusasetelmat ja näytön vahvuus kuntoutuksessa
  • Tutkimusten laadun arviointi ja näytönaste
  • Tutkimustiedon soveltaminen kuntoutuksen käytäntöön

Toteutustavat

Itsenäinen ja yhteisöllinen verkko-opiskelu ja oppimistehtävien tekeminen (yht. 135h)

Oppimateriaali

Hoitosuositustyöryhmien käsikirja. 2016. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. (soveltuvin osin).
Pohjalainen, T. 2005. Kuntoutuksen vaikuttavuus – mitä se tarkoittaa ja onko näyttöä? Suomen Lääkärilehti 60, 3399-3405.

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktiivinen osallistuminen verkko-oppimisympäristössä, itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty / hylätty

Huomioitavaa

Opintojakso on osa Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuutta.

Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25-30 opintopistettä ja se toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston/Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston, Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Osa opintokokonaisuuden opintojaksoista tarjotaan Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kautta. Opintokokonaisuus opiskellaan joustavasti verkko-opintoina.

Kuntoutuksen opintokokonaisuuden sisältö:

Kaikille yhteiset opintojaksot (20 op):

FTEM1001 Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat 5 op (Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto)
FTES1006 Ohjauksen ja käyttäytymisen muutoksen tutkimus 5 op (Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto)
FTEM1003 Kuntoutuksen palvelujärjestelmä, yhteistyöverkostot ja asiakastyön prosessit 5 op (Oulun ammattikorkeakoulu)
FTEM1004 Näyttöön perustuva kuntoutus 5 op (Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto/Oulun yliopisto)

Valinnaiset opintojaksot (5-10 op):

0D00C164 Kuntoutuksen kehittämistarpeet muuttuvissa toimintaympäristöissä 5 op (Oulun ammattikorkeakoulu)
FTES1007 Kuntoutuksen tutkimus ja kehittäminen 5 op (Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, syksyllä 2022)

Lisätiedot ja ilmoittautuminen kullekin opintojaksolle järjestävän tahon sivuilta.

Hinta

75 €; laskutetaan opintojakson alkaessa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 23.2.2022 mennessä

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru