NEPSY – Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus lasten, nuorten ja aikuisten parissa työskenteleville 30 op

27.04.2023–31.12.2023 Oulu

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ohjaa ja tukee henkilöitä, joilla on todettu jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä, kuten ADHD, jokin autisminkirjon oireyhtymistä tai Tourette.

Ratkaisukeskeisen valmennuksen tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen ja arjenhallinnan keinojen sekä yleisemminkin myönteisen elämänpolun löytyminen. Ratkaisukeskeisyys on paitsi menetelmä myös ajattelutapa, joka antaa kannustavia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen, suunnitteluun, ongelmien ratkaisuun ja kehittämistyöhön.

Ratkaisukeskeisyyden tärkeimpiä periaatteita ovat keskittyminen asiakkaan omiin voimavaroihin, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haasteita ja ongelmia käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa ja ratkaisuissa tai ratkaisuideoissa sekä toivon herättämisessä. Tutkimalla ensin pulmaa ja miettimällä sitten, miten asioiden toivotaan tulevaisuudessa olevan, luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Koulutuksen suorittaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Aika

27.4.–14.12.23

Paikka

Oulu

Kohderyhmä

Opettajat, erityisopettajat, eri alojen terapeutit, sairaanhoitajat sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaajat ja avustajat

Hinta

2200 €, laskutetaan kuudessa erässä

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2202

Aika ja paikka

27.4.–14.12.2023 Oulu

Osa lähiopetuksesta voidaan tarvittaessa järjestää etäopetuksena koko ryhmälle.

Uusi koulutus alkaa keväällä 2024.

Kohderyhmä

Opettajat, erityisopettajat, eri alojen terapeutit, sairaanhoitajat sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaajat ja avustajat. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia. Koulutus antaa hyvän perustan henkilöille, jotka työskentelevät arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa.

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä.

Kouluttaja

Koulutuksen pääkouluttajana ja johtajana toimii erikoissairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, psykoterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja -kouluttaja, sosiaalipsykologi, VTM Leena Mannström.

Leenalla on monipuolinen kokemus työskentelystä ADHD-aikuisten, -nuorten, -lasten ja -perheiden kanssa. Hän käyttää työssään päivittäin ratkaisukeskeisen valmennuksen menetelmiä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Pääkouluttaja on ollut vuosina 2003–2005 ADHD-liitossa kuntoutuspäällikkönä. Tällöin hän oli yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa tuomassa valmentavaa työotetta neuropsykiatristen ihmisten kanssa työskentelyyn. Tämän jälkeen Leena ollut kehittämässä neuropsykiatrista valmennusta voimaannuttavaan ja ratkaisukeskeiseen suuntaan.

Erityisasiantuntijat:

 • Lastenpsykiatrian erikoislääkäri (lasten psykoterapian erityispätevyys, kognitiivinen terapia), NLP-Practitioner Anita Puustjärvi

  Puustjärvi pitää yhden kokopäivän koulutuksen aiheesta Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oreyhtymistä sekä Tourettesta. Anita on toiminut ADHD-käypähoito-suosituksen laatimisen asiantuntijajäsenenä.
 • Positiivisen psykologian ja resilienssin asiantuntija, sosiaalipsykologi VTM, vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja Krisse Lipponen

  Resilienssi arjessa kirjan kirjoittaja Krisse Lipponen tuo esiin, miten voidaan ammattilaisina vahvistaa nepsy-ihmisten myönteistä elämänpolkua ja saada vahvuudet esiin.
 • Kokemusasiantuntijat, joilla on omakohtainen kokemus neuropsykiatrisista pulmista (autismikirjo, tourette, ADHD-aikuinen, -lapsi ja -nuori) ja niiden vaikutuksesta perheeseen:
  Nepsy-valmentaja, sosionomi Niina Piira sekä kokemusasiantuntijat Jarmo Hauru, Pia Heinonen, Reetta Korhonen, JP Kurvi, Joakim von Zansen ja erityislastentarhanopettaja Sari von Zansen

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot ADHD:sta, autisminkirjon oireyhtymistä ja Tourettesta. Koulutuksesta saa myös menetelmiä toimia voimavaroja sekä yhteistyötä tukevalla tavalla myös moniammatillisissa tiimeissä sekä verkostoissa. Koulutus antaa pätevyyden käyttää neuropsykiatrinen valmentaja -nimikettä Neuropsykiatrisen yhdistyksen asettamien kriteerien mukaisesti

Koulutuksen jälkeen opiskelija

 • on omaksunut uusimman tiedon kehityksellisistä neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista (ADHD, autismikirjon oireyhtymät, Tourette) ja niiden liitännäisoireista (mm. masennus, päihteiden käyttö)
 • tunnistaa haasteet ja osaa ohjata voimaannuttavasti neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivää henkilöä
 • osaa puuttua asiakkaan keskeisiin ongelmiin rakentavalla tavalla käyttäen voimaannuttavan ohjaamisen keinoja ja menetelmiä, jotka pohjautuvat voimavara- ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen
 • osaa hyödyntää hyviä olemassa olevia käytäntöjä ja kehittää asiakaskohtaisia yhteistyömalleja sekä monen toimijan ympäristössä (julkinen sektori, yritykset, kolmas sektori) ja neuropsykiatristen asiantuntijaverkostojen kanssa
 • saa valmiuksia hyödyntää neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä omassa työssään, kehittää omaa työtään ja työyhteisöä sekä moniammatillista tiimiä.

Sisältö

Neuropsykiatriset häiriöt nuoruudessa ja aikuisuudessa

 • Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oireyhtymistä sekä Tourettesta
 • Neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin liittyvät tavallisimmat liitännäisdiagnoosit kuten masennus, unihäiriöt ja ahdistus
 • Riippuvuudet kuten päihde- ja peliriippuvuus
 • Naisten erityisyys
 • Miten neuropsykiatriset oireyhtymät näkyvät elämän eri vaiheissa
 • Neuropsykiatriset häiriöt vanhemmuuden haasteena
 • Sosiaalietuudet
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityiset menetelmät ja näkökulmat

Nuoren ja aikuisen opintojen ja työelämän tukeminen

 • Toiminnanohjauksen ongelmien vaikutus nuoren ja aikuisen arkeen ja mitä eri apuvälineitä sekä keinoja on käytettävissä
 • Autismin kirjon oireyhtymät sekä keinoja ja menetelmiä tukea arjenhallinnan tukemiseen
 • Haastavat / erilaiset asiakastilanteet
 • Stressi ja sen vaikutukset
 • Nuorten ja aikuisten ryhmän valmentaminen
 • Konsultoiva työote ja menetelmien jalkauttaminen sekä verkostojen rakentaminen
 • Neurokirjon henkilöiden oikeusturvan toteutumista Suomen rikosoikeudellisessa järjestelmässä muun muassa neurokirjon piirteiden tunnistamiseen ja matalan kynnyksen kuntoutus vankilaolosuhteissa
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmät

Arvostava ja voimaannuttava vuorovaikutus

 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden menetelmät
 • Tarinan voima –narratiivisesta menetelmästä keinoja ohjaukseen
 • Positiivinen psykologia ja vahvuuksien käyttö
 • Mindfulness ja itsemyötätunto
 • Valmentajan / työntekijän omasta hyvinvoinnista huolehtiminen

Koulutuksen rakenne ja toteutus

Koulutuksessa on kuusi kahden päivän opiskelujaksoa (yhteensä 12 opetuspäivää):

Jakso I
To–pe 27.–28.4.2023 klo 9.00–16.00
Jakso II
To–pe 1.–2.6.2023 klo 9.00–16.00
Jakso III
To–pe 31.8.–1.9.2023 klo 9.00–16.00
Jakso IV
Ma–ti 2.–3.10.2023 klo 9.00–16.00
Jakso V
To–pe 9.–10.11.2023 klo 9.00–16.00
Jakso VI
Ke–to 13.–14.12.2023 klo 9.00–16.00

Koulutuksen tukena ja materiaalipankkina käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä.

Opiskelu sisältää

 • asiantuntija-alustuksia ja luentoja
 • yhteistoiminnallisia käytännön harjoituksia
 • workshop-tyyppistä työskentelyä
 • työnohjaus vertaisryhmissä

Itsenäinen työskentely

 • omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittely, oman HEKS:in laatiminen, henkilökohtaiset oppimistehtävät liittyen opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön; oppimistehtävät kytkeytyvät tiiviisti osallistujan omaan työhön ja ovat sovellettavissa ohjattaviin asiakkaisiin
 • kehittämistyön tekeminen omassa työssä tai työyhteisössä; kehittämistehtävä tehdään ja arvioidaan koko oppimisprosessin ajan ja se tukee näin osallistujan oman työn, työpaikan ja / tai verkoston kehittämistä
 • perehtyminen alan kirjallisuuteen ja kirjallisuusreflektio
 • vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 4–5 kertaa
 • vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • oma valmennusasiakas ja siihen liittyvä valmennusharjoittelu
 • kehittymispäiväkirja-työskentely; oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja tallentaminen

Huomioitavaa

Kerro ilmoittautumislomakkeella mikä on pohjakoulutuksesi (perustutkinto) ja nykyinen työtehtäväsi.

Hinta

2200 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen).

Jotta ilmoittautumisesi tulee voimaan, täytyy varausmaksu olla maksettuna. Voit maksaa sen verkkomaksulla heti ilmoittautumisen jälkeen.

Koulutus laskutetaan kuudessa erässä. Jos haluat laskutuksen isommissa erissä, kirjaa toiveesi ilmoittautumisen yhteydessä kohtaan Lisätietoja laskutukseen. Hinta sisältää koulutuksen, sähköisen materiaalin, Moodle-ympäristön käytön sekä syksyllä 2022 ilmestyneen kirjan Nepsy-opas. Tukea neuropsykiatrisiin haasteisiin.

Kirja pohjautuu positiiviseen psykologiaan ja ratkaisukeskeisiin menetelmiin, joissa korostuvat esimerkiksi itsemyötätunto, resilienssi ja mindfulness. Opas tarjoaa tutkittua tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä ja hyviä käytänteitä arjen eri tilanteisiin. Teosta elävöittävät kokemusasiantuntijoiden tarinat. Nepsy-opas toimii käsikirjanomaisena apuna arjen haastavien tilanteiden selvittämisessä. Kirja on toteutettu yhteistyössä Suomen Tourette- ja OCD-yhdistys ry:n kanssa.

Teoksen toimittajina ovat FM, lehtori, Suomen Tourette- ja OCD-yhdistyksen toiminnanjohtaja Tuula Savikuja ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri, Kuopion yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian linjajohtaja Anita Puustjärvi. Muut kirjoittajat (mm. Leena Mannström) ovat sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan ammattilaisia.

Ilmoittaudu

5.4.23 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistosta on valmistunut jo yli 300 neuropsykiatrista valmentajaa Leena Mannströmin vetämistä koulutuksista. Huikea määrä ammattilaisia vai mitä?

Mitä neuropsykiatrinen valmennus tarkoittaa?

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia.  

Neuropsykiatrinen terminä viittaa psykiatriseen oireistoon, jolle tyypillistä on neurologinen alkuperä. Neuropsykiatrisista oireyhtymistä tunnetuimpia ovat tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD ja ADD, Aspergerin syndrooma sekä Touretten oireyhtymä. Neuropsykiatrinen oireyhtymä- käsitteen alle mahtuu hyvin laaja kirjo erityyppisiä oireita ja niiden ilmenemismuotoja. Neuropsykiatristen oireiden taustalla vaikuttavat biologiset tekijät ovat usein synnynnäisiä, mutta ne voivat myös olla seurausta jostain vammasta, esimerkkinä aivovammapotilaat. Jotkut neuropsykiatrisiksi luokiteltavat oireet voivat alkaa myös aikuisiällä.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen. Valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue itsensä ja kodista huolehtimisesta aina seurustelusuhteeseen.

Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta.