Neuropsykiatrinen valmentaja 30 op (kevät 2022)

29.04.2022–09.12.2022 Verkossa

Koulutuksen sisältö noudattaa Neuropsykiatrinen valmentaja ry:n laatusuosituksia ja näin ollen mahdollistaa Neuropsykiatrinen valmentaja -nimikkeen käytön valmistumisen jälkeen.

Aika ja paikka

Pe 29.4.22 klo 10.00-15.30
To-pe 2.-3.6.22 klo 10.00-15.30
To 1.9.22 klo 8.15-14.15
Pe 2.9.22 klo 10.00-15.30
Ke-to 5.-6.10.22 klo 10.00-15.30
Ke 2.11.22 klo 10.00-15.30
To 3.11.22 klo 10.00-15.30
Pe 9.12.22 klo 9.00-15.30

Kohderyhmä

Opettajat, erityisopettajat, eri alojen terapeutit, sairaanhoitajat sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaajat ja avustajat, mutta myös henkilöille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia.
Koulutukseen voi osallistua myös henkilöt, jotka työskentelevät arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa.

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä.

Kouluttaja

Koulutuksen pääkouluttajana toimii Psykoterapeutti, Työnohjaaja (STOry) Neuropsykiatrinen valmentaja-kouluttaja Anne Andersson, BonumMind Oy

Lisäksi koulutuksessa on muita asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijan puheenvuoro.

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija

 • omaksuu uusimman tiedon kehityksellisistä neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista ja niiden liitännäisoireista
 • tunnistaa neuropsykiatriset haasteet ja osaa ohjata ratkaisukeskeisesti neuropsykiatrisista oireista kärsivää henkilöä
 • osaa luoda asiakkaan tarpeita vastaavan neuropsykiatrisen valmennuksen prosessin, soveltaen ratkaisukeskeistä ja kognitiivista lähestymistapaa
 • osaa hyödyntää hyviä olemassa olevia käytäntöjä ja kehittää asiakaskohtaisia yhteistyömalleja sekä monissa toimintaympäristöissä että neuropsykiatristen asiantuntijaverkostojen kanssa
 • saa valmiuksia hyödyntää neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä omassa työssään, kehittää omaa työtään ja työyhteisöä sekä moniammatillista tiimiä
 • osaa arvioida omaa osaamista neuropsykiatrisen ohjauksen ammattilaisena

Sisältö

Suoritustapa    
Koulutuksen laajuus on 30 op. Prosessiluonteisessa opiskelussa yhdistyvät 10 reaaliaikaista opetuspäivää joko verkossa tai lähiopetuksena toteutettuna sekä itsenäinen työskentely. Lisäksi koulutukseen sisältyy yksi työnohjauskerta lähi- tai verkkotapaamisena. Itsenäinen työskentely sisältää kirjallisuuteen perehtymistä, kirjallisia ja toiminnallisia etätehtäviä, käytännön taitojen harjoittelua, pienryhmätyöskentelyä ja lopputyön. Koulutuksessa on käytössä verkko-oppimisympäristö. Koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa koulutusjaksoilla ja sitoutumista koulutukseen. Koulutuksen voi suorittaa työn ohessa.

Osaamisen arviointi    
Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Arviointi perustuu opintojakson osaamisvaatimusten saavuttamiseen. Hyväksytty osaamisen arviointi edellyttää riittävää tietoperustaa ja sen soveltamista.
Osaamisen arviointi perustuu kirjallisiin välitehtäviin, ohjausharjoitteluun ja lopputyöhön. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien välitehtävien ja lopputyön hyväksyttyä suorittamista. Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa 8/10 koulutuspäivässä sekä poissaolopäivien korvaavien tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Arviointikriteerit            

Hyväksytty osaamisen arviointi edellyttää, että opiskelija osaa

 • selittää lapsen kasvun ja kehityksen vaiheet neuropsykiatrisesta näkökulmasta
 • nimetä ja kuvata keskeisimmät neuropsykiatriset diagnoosit
 • osaa selittää toiminnanohjauksen käsitteet neuropsykiatrisessa valmennuksessa
 • tunnistaa keskeisimmät haasteet neuropsykiatrisen valmennuksen näkökulmasta
 • tunnistaa ja kuvata trauman ja neuropsykiatrian yhteyden
 • suunnitella ja soveltaa neuropsykiatrista valmennusprosessia ratkaisukeskeistä ja kognitiivista viitekehystä hyödyntäen
 • tuottaa ja arvioida neuropsykiatrista valmennusprosessia ratkaisukeskeistä ja kognitiivista viitekehystä hyödyntäen
 • luoda ja suunnitella palveluverkostoja yhdessä muiden toimijoiden kanssa
 • arvioida omaa ammattitaitoa ja sen kehittymistä


Kirjallisuus    
Koulutuksen aikana tarvittavat kirjat ovat
1. Huotari, Tamski ym. 2010 tai uudempi: Tammenterhon tarinoita - kirja valmennuksesta
2. Juva, Hublin, Kalska, Sainio, Tani & Vataja 2021: Kliininen neuropsykiatria, Duodecim
TAI
Hämäläinen, Laine, Aaltonen & Revonsuu 2006: Mieli ja Aivot - kognitiivisen neurotieteen oppikirja. Gummerus
3. Iveson C, George, E & Ratner H 2018: Brief Coaching - Ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Lyhytterapiainstituutti Oy.
TAI
Cauffman L 2017: Ratkaisukeskeinen coaching - Opas myönteiseen muutokseen. Lyhytterapia-instituutti
TAI
Ratner & Denise 2020: Lasten ja nuorten ratkaisukeskeinen ohjaus ja neuvonta. Lyhytterapiainstituutti Oy
4. Onnismaa 2021 : Organisaation, aika, muisti ja etiikka, Basam Books

 

Hinta

1420 €

Ilmoittaudu

31.3. mennessä