Nykyajan filosofia 5 op (OY) - ay700622A

Kouluttaja

Tentaattori: Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee monipuolisesti 1900- ja 2000-luvun filosofian keskeisiä suuntauksia: etenkin analyyttinen filosofia, fenomenologia, hermeneutiikka ja marxismi.

Sisältö

Kirjatentti
Ma 4.11.19 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 16.12.19 klo 17.00-20.00
2. uusinta: tentti on muutettu esseesuoritukseksi

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Niiniluoto & Saarinen: Nykyajan filosofia