Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 5 op (OY) - AY410086P

01.08.2023–10.08.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Luennot:
ti-to 1.-3.8. klo 16.30-20.00
Seminaari:
ke-to 9.-10.8.2023 klo 16.30-20.00

Etäopinnot (Moodle, Zoom)

Kouluttaja

KT Jouni Peltonen

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
-tunnistaa ja ymmärtää oppimisen ja opettamisen peruskäsitteet ja perusprosessit,
-kuvata opettajan pedagogisen ajattelun ja toiminnan sekä vuorovaikutuksen merkitystä kasvatus-/ja opetustilanteissa,
-soveltaa oppimisteoreettisesti perusteltuja periaatteita oppimisen mallien ja oppimisympäristöjen suunnitteluun,
-soveltaa teoreettista tietoa käytännön työelämän haasteiden ratkaisemisessa.

Sisältö

-Opettamisen ja oppimisen peruskäsitteet ja niihin liittyvät teoreettiset suuntaukset
-Oppimisen perusprosessit
-Opettajan pedagoginen ajattelu ja toiminta
-Vuorovaikutus ja oppijan osallisuus kasvatus-/opetustilanteessa
-Aktiivisen oppimisen mallit ja oppimisympäristöt 

Suoritustapa  

Luennot, seminaari, itsenäinen työskentely, kirjallinen työ

Kirjallisuus

Brandsford, J.D., Brown, A. & Cocking, R. R. (2004). Miten opimme: Aivot, mieli, kokemus ja koulu. Helsinki: WSOY. (tai englanninkielinen versio: Brandsford, J.D., Brown, A. & Cocking, R. R. (2000). How people learn: Brain, mind, experience, and school. National Academies Press.)

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. (2004). Tutkiva oppiminen: Järki, tunteet ja Kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki: WSOY. (vuoden 2001 painos käy myös).

Lisäksi erikseen sovittavat tutkimusartikkelit.

Arvostelu

Arviointiasteikko 0-5