Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 5 op (OY)

Aika ja paikka

 • Kurssiaika: 11.02.-12.04.2020
 • - Etäluennot: ti 11.02., ke 12.02., to 13.02.2020 klo 17-20  (Zoom-yhteydellä)
  - Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen su 08.03.2020 mennessä
  - Verkkoseminaari (10t) Moodlessa ma 09.03. - ma 16.03.2020
  - Esseesuoritusten palautus Moodleen ennen seuraavan kurssin alkua tai viimeistään su 12.04.2020 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: KT Veli-Matti Ulvinen

Tutor: Ilona Hakalin

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa ja ymmärtää oppimisen ja opettamisen peruskäsitteet ja perusprosessit,
 • kuvata opettajan pedagogisen ajattelun ja toiminnan sekä vuorovaikutuksen merkitystä kasvatus-/ja opetustilanteissa,
 • soveltaa oppimisteoreettisesti perusteltuja periaatteita oppimisen mallien ja oppimisympäristöjen suunnitteluun
 • soveltaa teoreettista tietoa käytännön työelämän haasteiden ratkaisemisessa

Sisältö

 • opettamisen ja oppimisen peruskäsitteet, niihin liittyvät teoreettiset suuntaukset ja niiden merkitys käytännössä
 • oppimisen perusprosessit
 • opettajan pedagoginen ajattelu ja toiminta
 • Vuorovaikutus ja oppijan osallisuus kasvatus-/opetustilanteessa

 • Oppimisympäristöt ja oppimisen eri mallit

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.
Sähköista tukimateriaalia.

Edeltävät opinnot: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi.

Suoritustapa  

 • Luentoa (14t), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Optimassa.

Soveltuvin osin:

 • Brandsford, J.D., Brown, A. & Cocking, R. R. (2004). Miten opimme: Aivot, mieli, kokemus ja koulu. Helsinki: WSOY.
  (tai englanninkielinen versio: Brandsford, J.D., Brown, A. & Cocking, R. R. (2000). How people learn:  Brain, mind, experience, and school. National Academies Press.)

 • Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. (2004). Tutkiva oppiminen: Järki, tunteet ja Kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki: WSOY. (vuoden 2001 painos käy myös).

  Arvostelu:

  hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa.)

Hinta

Kuusamo: 100 € (Hinta kuusamolaisille 75 €).

Raahe: 100 €