Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 5 op (OY) - ay410086P

Aika ja paikka

Luennot:
ti-to 2.-4.8. klo 16.30-20.00
Seminaari:
ke-to 10.-11.8.2022 klo 16.30-20.00

Etäopinnot (Moodle, Zoom)

Kouluttaja

KT Jouni Peltonen

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
-tunnistaa ja ymmärtää oppimisen ja opettamisen peruskäsitteet ja perusprosessit,
-kuvata opettajan pedagogisen ajattelun ja toiminnan sekä vuorovaikutuksen merkitystä kasvatus-/ja opetustilanteissa,
-soveltaa oppimisteoreettisesti perusteltuja periaatteita oppimisen mallien ja oppimisympäristöjen suunnitteluun,
-soveltaa teoreettista tietoa käytännön työelämän haasteiden ratkaisemisessa.

Sisältö

-Opettamisen ja oppimisen peruskäsitteet ja niihin liittyvät teoreettiset suuntaukset
-Oppimisen perusprosessit
-Opettajan pedagoginen ajattelu ja toiminta
-Vuorovaikutus ja oppijan osallisuus kasvatus-/opetustilanteessa
-Aktiivisen oppimisen mallit ja oppimisympäristöt 

Suoritustapa  

Luennot, seminaari, itsenäinen työskentely, kirjallinen työ

Kirjallisuus

Brandsford, J.D., Brown, A. & Cocking, R. R. (2004). Miten opimme: Aivot, mieli, kokemus ja koulu. Helsinki: WSOY. (tai englanninkielinen versio: Brandsford, J.D., Brown, A. & Cocking, R. R. (2000). How people learn: Brain, mind, experience, and school. National Academies Press.)

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. (2004). Tutkiva oppiminen: Järki, tunteet ja Kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki: WSOY. (vuoden 2001 painos käy myös).

Lisäksi erikseen sovittavat tutkimusartikkelit.

Arvostelu

Arviointiasteikko 0-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru