Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 5 op (OY) - AY410086P

07.02.2023–16.04.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Kurssiaika: 07.02.–16.04.2023

 • Luennot: ti 07.02., ke 08.02., to 09.02.2023 , klo 17–20; sali PR105; Zoom-etäyhteydellä: https://oulu.zoom.us/my/aykt25/

 • Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen su 12.03.2023 mennessä

 • Verkkoseminaari (10 t) Moodlessa ma 13.03. – ma 20.03.2023

 • Esseesuoritusten palautus Moodleen ennen seuraavan kurssin alkua tai viimeistään su 16.04.2023 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: KT Veli-Matti Ulvinen

Tutor: Ilona Hakalin

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa ja ymmärtää oppimisen ja opettamisen peruskäsitteet ja perusprosessit,

 • kuvata opettajan pedagogisen ajattelun ja toiminnan sekä vuorovaikutuksen merkitystä kasvatus-/ja opetustilanteissa,

 • soveltaa oppimisteoreettisesti perusteltuja periaatteita oppimisen mallien ja oppimisympäristöjen suunnitteluun

 • soveltaa teoreettista tietoa käytännön työelämän haasteiden ratkaisemisessa

Sisältö

 • opettamisen ja oppimisen peruskäsitteet, niihin liittyvät teoreettiset suuntaukset ja niiden merkitys käytännössä

 • oppimisen perusprosessit

 • opettajan pedagoginen ajattelu ja toiminta

 • Vuorovaikutus ja oppijan osallisuus kasvatus-/opetustilanteessa

 • Oppimisympäristöt ja oppimisen eri mallit

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.

Sähköista tukimateriaalia.

Edeltävät opinnot: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi.

Suoritustapa

Luentoa (14t), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111t).

Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

Soveltuvin osin:

 • Brandsford, J.D., Brown, A. & Cocking, R. R. (2004). Miten opimme: Aivot, mieli, kokemus ja koulu. Helsinki: WSOY.
 • (tai englanninkielinen versio: Brandsford, J.D., Brown, A. & Cocking, R. R. (2000). How people learn: Brain, mind, experience, and school. National Academies Press.)
 • Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. (2004). Tutkiva oppiminen: Järki, tunteet ja Kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki: WSOY. (vuoden 2001 painos käy myös).

Arvostelu:

Käytetään arvosana-asteikkoa 1-5, ks. arviointikriteerit.

Hinta

100€