Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 5 op (OY) - AY410086P

Aika ja paikka

Kurssiaika: 07.02.–16.04.2023

 • Luennot: ti 07.02., ke 08.02., to 09.02.2023 , klo 17–20; sali PR105; Zoom-etäyhteydellä: https://oulu.zoom.us/my/aykt25/

 • Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen su 12.03.2023 mennessä

 • Verkkoseminaari (10 t) Moodlessa ma 13.03. – ma 20.03.2023

 • Esseesuoritusten palautus Moodleen ennen seuraavan kurssin alkua tai viimeistään su 16.04.2023 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: KT Veli-Matti Ulvinen

Tutor: Ilona Hakalin

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa ja ymmärtää oppimisen ja opettamisen peruskäsitteet ja perusprosessit,

 • kuvata opettajan pedagogisen ajattelun ja toiminnan sekä vuorovaikutuksen merkitystä kasvatus-/ja opetustilanteissa,

 • soveltaa oppimisteoreettisesti perusteltuja periaatteita oppimisen mallien ja oppimisympäristöjen suunnitteluun

 • soveltaa teoreettista tietoa käytännön työelämän haasteiden ratkaisemisessa

Sisältö

 • opettamisen ja oppimisen peruskäsitteet, niihin liittyvät teoreettiset suuntaukset ja niiden merkitys käytännössä

 • oppimisen perusprosessit

 • opettajan pedagoginen ajattelu ja toiminta

 • Vuorovaikutus ja oppijan osallisuus kasvatus-/opetustilanteessa

 • Oppimisympäristöt ja oppimisen eri mallit

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.

Sähköista tukimateriaalia.

Edeltävät opinnot: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi.

Suoritustapa

Luentoa (14t), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111t).

Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

Soveltuvin osin:

 • Brandsford, J.D., Brown, A. & Cocking, R. R. (2004). Miten opimme: Aivot, mieli, kokemus ja koulu. Helsinki: WSOY.
 • (tai englanninkielinen versio: Brandsford, J.D., Brown, A. & Cocking, R. R. (2000). How people learn: Brain, mind, experience, and school. National Academies Press.)
 • Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. (2004). Tutkiva oppiminen: Järki, tunteet ja Kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki: WSOY. (vuoden 2001 painos käy myös).

Arvostelu:

Käytetään arvosana-asteikkoa 1-5, ks. arviointikriteerit.

Hinta

100€

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru