Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op (UEF) - AY7020904

Aika ja paikka

Verkkotyöskentely ajalla 17.2.-12.4.2020

Kouluttaja

KM, erityisluokaopettaja Jaana Jerkku

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunne-elämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten koulunkäynnissä.

Sisältö

Lasten psyykkisten häiriöiden ja oppimisen väliset yhteydet. Aivot ja oppimisvaikeudet; Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ja koulu. Positiivinen psykologia ja vahvuusperustainen opetus. Kodin ja koulun yhteistyö.

Suoritustapa

Verkko-opinnot; luentotallenteet, oppimistehtävä ja verkkotentti.
Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim 2016, s. 203-216.
2. Mikkonen K., Nikander K. & Voutilainen A. 2015. Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa. Suomen lääkärilehti 12/2015:70.
3. Lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus. Käypähoitosuositus.
4. Kujala T. ym. (toim.) 2012. Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti OPH.
5. Kaltiala-Heino R. ym. 2010. Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duodecim.
6. Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007. Opetushallitus ja Suomen Vanhempainliitto
7. Vanhempien barometri 2015. Suomen Vanhempainliitto.
8. Säävälä M. 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa. Väestöliitto 2012.
9. Moilanen I, Mattila M-L, Loukusa S ja Kielinen M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim 128:1453–62
10. Muu verkossa ilmoitettu materiaali