Oppiminen ja ohjaus 2 op(JY)

Pyhäjärvi, Ylivieska

Osa 1.

Aika ja paikka

Ylivieska ja Pyhäjärvi

Kouluttaja

Yliopiston opettaja Sari Paajanen ja ryhmäohjaaja Heli Kettunen-Torvikoski

Sisältö

Oppimistehtävä yksilö- ja parivastauksena. Ryhmäohjausta opintojen sisältöihin ja oppimistehtävän laatimiseen.

Oppisisällöt:

Oppimiskäsitykset ja niiden pedagogiset seuraukse

Formaali, nonformaali ja informaali oppiminen

Erilaiset oppimis- ja kasvuympäristöt

Yksilölliset erot oppimisessa, oppijatuntemus ja opetuksen eriyttäminen

Oppimisen arvioinnin erilaiset menetelmät

Kirjallisuus:

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin:

  1. Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2006 tai uudemmat. Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY. (Saatavilla myös e-kirjana). TAI Lonka, K. 2015. Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.
  2. Rauste-von Wright, L., von Wright, J. & Soini, T. 2003. Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY. TAI Woolfolk, A. 2007 tai uudemmat. Educational Psychology. Boston (Mass.): Allyn & Bacon. (luvut: Language Development; Language Diversity and Immigrant Education; Culture and Diversity; Behavioral Views of Learning; Cognitive Views of Learning; The Learning Sciences and Constructivism.) (Woolfolk saatavilla myös e-kirjana).
  3. Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. 2016. Kasvatuspsykologia. 3. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus. TAI Puukari, S., Lappalainen, K. & Kuorelahti, M. (toim.) 2017. Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-kustannus.