Oppiminen ja ohjaus 2 op(JY)

Osa 1.

Aika ja paikka

Ylivieska ja Pyhäjärvi

Kouluttaja

Yliopiston opettaja Sari Paajanen ja ryhmäohjaaja Heli Kettunen-Torvikoski

Sisältö

Oppimistehtävä yksilö- ja parivastauksena. Ryhmäohjausta opintojen sisältöihin ja oppimistehtävän laatimiseen.

Oppisisällöt:

Oppimiskäsitykset ja niiden pedagogiset seuraukse

Formaali, nonformaali ja informaali oppiminen

Erilaiset oppimis- ja kasvuympäristöt

Yksilölliset erot oppimisessa, oppijatuntemus ja opetuksen eriyttäminen

Oppimisen arvioinnin erilaiset menetelmät

Kirjallisuus:

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin:

  1. Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2006 tai uudemmat. Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY. (Saatavilla myös e-kirjana). TAI Lonka, K. 2015. Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.
  2. Rauste-von Wright, L., von Wright, J. & Soini, T. 2003. Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY. TAI Woolfolk, A. 2007 tai uudemmat. Educational Psychology. Boston (Mass.): Allyn & Bacon. (luvut: Language Development; Language Diversity and Immigrant Education; Culture and Diversity; Behavioral Views of Learning; Cognitive Views of Learning; The Learning Sciences and Constructivism.) (Woolfolk saatavilla myös e-kirjana).
  3. Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. 2016. Kasvatuspsykologia. 3. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus. TAI Puukari, S., Lappalainen, K. & Kuorelahti, M. (toim.) 2017. Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-kustannus.
 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru