Oppiminen ja ohjaus 3op(JY)

Osa 2.

Aika ja paikka

Syksy 2018

Kouluttaja

Yliopiston opettaja Sari Paajanen
Tutor Heli Kettunen-Torvikoski

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat

  • tarkastella elinikäistä oppimista ja ohjausta eri tilanteissa sekä omia kokemuksiasi niistä tieteellisten käsitteiden avulla
  • eritellä keskeisiä tieteellisen tutkimuksen näkökulmia oppimisen tutkimukseen (erilaiset oppimiskäsitykset, niiden käsitteet ja pedagogiset seuraukset)
  • nähdä oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden
  • tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja oppijan näkökulmasta
  • jäsentää opetuksen eriyttämisen periaatteita ja käytäntöjä
  • käyttää oppimisen arvioinnin erilaisia menetelmiä.

Sisältö

Sisältää ryhmäohjausta opintojen suunnitteluun ja opintojakson sisältöihin, ryhmäytyminen:

Oppisisällöt:

Oppimiskäsitykset ja niiden pedagogiset seuraukset

Formaali, nonformaali ja informaali oppiminen

Erilaiset oppimis- ja kasvuympäristöt

Yksilölliset erot oppimisessa, oppijatuntemus ja opetuksen eriyttäminen

Oppimisen arvioinnin erilaiset menetelmät

Kirjallisuus:

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin:

  1. Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2006 tai uudemmat. Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY. (Saatavilla myös e-kirjana). TAI Lonka, K. 2015. Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.
  2. Rauste-von Wright, L., von Wright, J. & Soini, T. 2003. Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY. TAI Woolfolk, A. 2007 tai uudemmat. Educational Psychology. Boston (Mass.): Allyn & Bacon. (luvut: Language Development; Language Diversity and Immigrant Education; Culture and Diversity; Behavioral Views of Learning; Cognitive Views of Learning; The Learning Sciences and Constructivism.) (Woolfolk saatavilla myös e-kirjana).
  3. Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. 2016. Kasvatuspsykologia. 3. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus. TAI Puukari, S., Lappalainen, K. & Kuorelahti, M. (toim.) 2017. Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-kustannus.

 

Huomioitavaa

Ryhmäsuoritus.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru