Oppimisen ja osallistumisen tukeminen 5 op (JY) - ERIP105

Aika ja paikka

Kevät 2020, tarkentuu myöhemmin

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää portaittaisten tuen mallien perustelut ja tausta-ajattelun
  • tuntee näyttöön perustuvat tuen periaatteet oppimisen ongelmissa
  • osaa käsitteellistää kohdennettua oppimisen tukea interventiona
  • tuntee joustaviin ryhmittelyihin, eriyttämiseen ja yksilöllistämiseen liittyvän pedagogisen keskustelun näkökulmia

Sisältö

Portaittainen tuki oppimisessa, näyttöön perustuvat tuen periaatteet, yksilöllisen tuen keinot, ryhmässä toteutettava tuki, eriyttäminen, yksilöllistäminen, joustava ryhmittely

Toteutustapa

Ryhmänohjaus, itsenäinen tutustuminen jakson lähteisiin, verkkotentti tai verkkotehtävä
Kokoava loppuarviointi ryhmänohjaajan ohjaamana ryhmäkeskusteluna (pakollinen suoritus)

Opintojakson oppimateriaalit

1. Björn, P., Savolainen, H. & Jahnukainen, M. 2017. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki – erityisopetusta, ohjausta ja suunnitelmallista yhteistyötä. Teoksessa S. Puukari, K. Lappalainen & M. Kuorelahti (toim.) Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-kustannus, 47–63. Saatavana myös e-kirjana.
2. Cook, B., Tankersley, M., Cook, L. & Landrum, T. 2008. Evidence-Based Practices in Special Education: Some Practical Considerations. Intervention in School and Clinic 44 (2), 69–75. Saatavilla verkossa.
3. Cook, B., Tankersley, M. & Harjusola-Webb, S. 2008. Evidence-Based Special Education and Professional Wisdom: Putting It All Together. Intervention in School and Clinic 44 (2), 105–111. Saatavilla verkossa.
4. Dowker, A. 2004. What Works for Children with Mathematical Difficulties? Research Report RR554. London: Department for Education and Skills. Saatavilla verkossa.
5. Epstein, M., Atkins, M., Cullinan, D., Kutash, K. & Weaver, R. 2008. Reducing Behavior Problems in the Elementary School Classroom: A Practice Guide (NCEE #2008-012). Washington, DC: National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. Saatavilla verkossa.
6. Fuchs, D. & Fuchs, L. 2006. Introduction to Response to Intervention: What, why, and how valid is it? Reading Research Quarterly 41 (1), 93–99. Saatavilla verkossa.
7. Fuchs, L. S., Fuchs, D., Powell, S. R., Seethaler, P. M., Cirino, P. T. & Fletcher, J. M. 2008. Intensive intervention for students with mathematics disabilities: Seven principles of effective practice. Learning Disability Quarterly 31 (2), 79–92. Saatavilla verkossa.
8. Jahnukainen, M., Kontu, E., Thuneberg, H. & Vainikainen, M.-P. (toim.) 2015. Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura Fera. Saatavana myös e-kirjana.
9. Kairaluoma, L. 2014. Sujuvaksi lukijaksi. Lukemisvaikeuksien arvioinnista kohti näyttöön perustuvia interventioita. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 494. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (Sivut 9–31.) Saatavilla verkossa.
10. Koivikko, M. & Autti-Rämö, I. 2006. Mitä on kehitysvammaisen hyvä kuntoutus? Duodecim 122, 1907–1912. Saatavilla verkossa.
11. Koskentausta, T., Sauna-Aho, O. & Varkila-Saukkola, L. 2013. Autististen lasten ja nuorten hoito ja kuntoutus, Suomen Lääkärilehti 68 (8), 587–592. Saatavilla verkossa.
12. Landrum, D. & McDuffie, A. 2010. Learning Styles in the Age of Differentiated Instruction. Exceptionality 18, 6–17. Saatavilla verkossa.
13. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Määräykset ja ohjeet 2014:96. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelmien-perusteet
14. Vaughn, S., Wanzek, J., Murray, C. S. & Roberts, G. 2012. Intensive interventions for students struggling in reading and mathematics: A practice guide. Portsmouth, NH: RMC Research Corporation, Center on Instruction. Saatavilla verkossa.
15. Watts-Taffe, S., Laster, P., Broach, L., Marinak, B., Connor McDonald C. & Walker-Dalhouse, D. 2012. Differentiated Instruction: Making Informed Teacher Decisions. The Reading Teacher 66 (4), 303–314. Saatavilla verkossa.

Huomioitavaa

Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista jokaiseen ryhmänohjauskertaan.