Oppimisen ja osallistumisen tukeminen 5 op (JY) - ERIP105

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää portaittaisten tuen mallien perustelut ja käytänteet
  • tuntee näyttöön perustuvat tuen periaatteet oppimisen ongelmissa
  • ymmärtää interventiot oppimisen kohdennetun tuen työkaluina
  • tuntee joustaviin ryhmittelyihin, eriyttämiseen ja yksilöllistämiseen liittyvän pedagogisen keskustelun näkökulmia

Sisältö

Portaittainen tuki oppimisessa, RTI-malli, näyttöön perustuvat tuen periaatteet, interventiot, yksilöllisen tuen keinot, ryhmässä toteutettava tuki, eriyttäminen, yksilöllistäminen, joustava ryhmittely

Oppimateriaalit

  • Oppimisen vaikeudet. 2019. Toim. T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen. (soveltuvin osin)
  • Muu oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.
 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru