Oppimisen ja osallistumisen tukeminen 5 op (JY) - ERIP105

15.03.2023–14.06.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Ryhmätapaamiset ke 15.3., ke 12.4., ti 9.5., ke 10.5. ja ke 14.6.2023 klo 16.30-19.00

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää portaittaisten tuen mallien perustelut ja käytänteet
  • tuntee näyttöön perustuvat tuen periaatteet oppimisen ongelmissa
  • ymmärtää interventiot oppimisen kohdennetun tuen työkaluina
  • tuntee joustaviin ryhmittelyihin, eriyttämiseen ja yksilöllistämiseen liittyvän pedagogisen keskustelun näkökulmia

Sisältö

Portaittainen tuki oppimisessa, RTI-malli, näyttöön perustuvat tuen periaatteet, interventiot, yksilöllisen tuen keinot, ryhmässä toteutettava tuki, eriyttäminen, yksilöllistäminen, joustava ryhmittely

Oppimateriaalit

  • Oppimisen vaikeudet. 2019. Toim. T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen. (soveltuvin osin)
  • Muu oppimateriaali ilmoitetaan Moodlessa.