Oppimisen vaikeudet ja yksilöllisyys 5 op (OY)

01.03.2021–18.04.2021 Kuusamo

Aika ja paikka

1.3.–18.4.2021

Verkkoluennot sekä 3 h luento- ja  kirjallisuustentti Moodle-oppimisalustalla.

Kouluttaja

Leila Kairaluoma

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä keskeisiä oppimisen vaikeuksia ja niiden syitä 
 • kuvata keskeisiä oppimiseen vaikuttavia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä 
 • pohtia erityisvaikeuksien merkitystä oppimisessa ja elämässä 
 • kuvata tuen muotoja, moniammatillista yhteistyötä ja pohtia tukitoimien merkitystä oppimiseen, hyvinvointiin ja elämänkulkuun  

Sisältö

 • Oppimisvalmiudet, oppimisvaikeuksien tausta ja ennakoivat tekijät
 • Keskeiset spesifit oppimisvaikeudet ja niiden päällekkäistyminen, laaja-alaiset oppimisvaikeudet, kehitysvammaisuus, autismin kirjo, kielen kehityksen vaikeudet, maahanmuuttajataustaisuuteen liittyvät oppimisen erityiskysymykset, tarkkaavuuden ja toiminnan ohjauksen haasteet ja aisti- ja liikuntavammat oppimisessa
 • Oppimisen arviointi, vaikeuksien tunnistaminen ja tuki

Toteutustavat

verkkoluennot sekä 3 h luento- ja  kirjallisuustentti Moodle-oppimisalustalla.

Esitietovaatimukset

ay402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op)

Yhteydet muihin opintoihin

Sivuaineen muut opintojaksot:

 • 402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op)
 • 402107P Kielen ja kommunikaation haasteet (5 op)
 • 402109P Käyttäytymisen haasteet (5 op)
 • 402110P Erityiskasvatus elämänkulussa (5 op)

Oppimateriaali

Ahonen, T.; Aro, M.; Aro, T.; Lerkkanen, K. & Siiskonen, T. (toim.) 2019. Oppimisen vaikeudet. Niilo Mäki Instituutti.
Kaski, M., Manninen, A., Mölsä, P. & Pihko, H. 2012. Kehitysvammaisuus.  
Takala, M. (2016) huom. uusi painos! Erityispedagogiikka ja kouluikä. Palmenia. Gaudeamus.208 s

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus edellyttää verkkoluentoihin osallistumista, sekä luentojen ja 3 kirjan tenttimistä.  Muunlainen suoritus sovitaan luennoitsijan kanssa.

Lisätietoja

Opinnot Kuusamossa:
koulutussuunnittelija Hanne Palosaari, hanne.palosaari@kuusamo.fi, 0400 175 657