Oppimisen vaikeudet ja yksilöllisyys 5 op (OY)

30.01.2023–05.03.2023 Kuusamo, Verkossa

Aika ja paikka

Itsenäinen opiskelu Moodle-alustalla ajalla -

Keskeiset luennot (johdanto, lukima-luennot), opiskelijoiden ryhmätyöt ja vertaiskommentointi.

Opiskelun tueksi järjestetään jokaisessa opintojaksossa yksi oppimiskahvila -tapaaminen eli ryhmäkokoontuminen (lähiryhmä), jossa linkitetään teoriaa & käytäntöä, jaetaan haasteita ja pohditaan yhdessä ratkaisuja. Oppimiskahvilaa vetävät erityisopettajina sekä erityisopetuksen koordinaattoreina toimivat Katri Koskenkorva ja Tuulikki Hentilä Kuusamosta. Oppimiskahvila -tapaamisiin osallistuminen on vapaaehtoista (ei ole edellytyksenä kokonaisuuden hyväksytylle suorittamiselle).

Oppimiskahvila: ke 15.2.23 klo 17.30-20.00, paikka ilmoitetaan tarkemmin opiskelijoille

Kouluttaja

Leila Kairaluoma

Sisältö

  • oppimisvalmiudet, oppimisvaikeuksien tausta ja ennakoivat tekijät
  • keskeiset spesifit oppimisvaikeudet  (Nepsy-haasteet) ja oppimisvaikeuksien päällekkäistyminen, laaja-alaiset oppimisvaikeudet, kehitysvammaisuus, autismin kirjo, kielen kehityksen vaikeudet, maahanmuuttajataustaisuuteen liittyvät oppimisen erityiskysymykset, tarkkaavuuden ja toiminnan ohjauksen haasteet ja aisti- ja liikuntavammat oppimisessa
  • oppimisen arviointi, vaikeuksien tunnistaminen ja tuki

Suoritustavat ja arviointikriteerit

14 h etänä suurryhmäopetusta, verkkotyöskentelyä sekä ryhmäessee luento- ja kirjallisuustenttinä

Arviointiasteikko 0-5

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa nimetä keskeisiä oppimisen vaikeuksia ja niiden syitä. Opiskelija osaa kuvata keskeisiä oppimiseen vaikuttavia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia ympäristötekijöitä sekä pohtia erityisvaikeuksien merkitystä oppimisessa ja elämässä.

Opiskelija osaa kuvata tuen muotoja, monialaista yhteistyötä ja pohtia tukitoimien merkitystä oppimiseen, hyvinvointiin ja elämänkulkuun.

Oppimateriaali

Ahonen, T.; Aro, M.; Aro, T.; Lerkkanen, K. & Siiskonen, T. (toim.) 2019. Oppimisen vaikeudet. Niilo Mäki Instituutti.
Kaski, M., Manninen, A. & Pihko, H. 2012. Kehitysvammaisuus (soveltuvin osin).
Takala, M. (2016) huom. uusi painos! Erityispedagogiikka ja kouluikä. Palmenia. Gaudeamus.208 s

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi