Orientaatio historiantutkimukseen 5 op - AY700126P (OY)

12.09.2022–09.01.2023 Oulu, Verkossa

Aika ja paikka

Ma 12.9., ke 14.9., ma 19.9., ke 21.9., ma 26.9., ke 28.9., ma 3.10., ke 5.10. ja ti 11.10.2022 klo 17.00-18.30

Opintojakso toteutetaan etäyhteydellä.

Kouluttaja

FT Matti Mäntylä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa historian monimuotoisen käytön yhteiskunnassa ja sen luonteen akateemisena tieteenalana. Opiskelijalle on muodostunut näkemys historiankirjoituksen kehityksestä, nykytutkimuksen luonteesta, suuntauksista ja keskeisistä käsitteistä sekä lähteiden ja teorioiden käytöstä tutkimuksessa.Opiskelija on perehtynyt historian opiskeluun ja suoritustapoihin, tutkintorakenteisiin ja -tavoitteisiin, osaa tunnistaa oman osaamisensa ja suhteuttaa sen alan työmahdollisuuksiin.

Sisältö

Historian käytön ja tutkimuksen keskeiset piirteet: Historia yhteiskunnallisena ilmiönä, historiantutkimuksen peruskäsitteet, tutkimusalat ja teoriat.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luento, harjoitustehtävät, kirjallisuus ja luentotentti. Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa luennoilla, harjoitustehtävien hyväksyttyä suoritusta ja tenttikuulustelussa osoitettua asian hallintaa.

Toteutustavat

Luentokurssi ja perehtyminen kurssin yhteydessä jaettavaan kirjallisuuteen.

Tenttiajat

Ma 24.10., ma 21.11.2022 tai ma 9.1.2023 klo 17.00-19.00, toteutetaan Moodle-tenttinä

Arviointiasteikko

0-5