Mitä historia on ja mihin sitä tarvitaan? Orientaatio historiantutkimukseen 5 op (OY) - ay700126P

Aika ja paikka

Aloitusistunto ma 23.9.2019 klo 17.00-19.00, sisältää kirjaston tiedonhakuohjauksen
Luennot ke 25.9., ma 30.9., ke 2.10., ma 7.10. ja ke 9.10.2019 klo 17.00-18.30

Kouluttaja

FT, dosentti Marianne Junila

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa historian monimuotoisen käytön yhteiskunnassa ja sen luonteen akateemisena tieteenalana. Opiskelijalle on muodostunut näkemys historiankirjoituksen kehityksestä, nykytutkimuksen luonteesta, suuntauksista ja keskeisistä käsitteistä sekä lähteiden ja teorioiden käytöstä tutkimuksessa.Opiskelija on perehtynyt historian opiskeluun ja suoritustapoihin, tutkintorakenteisiin ja -tavoitteisiin, osaa tunnistaa oman osaamisensa ja suhteuttaa sen alan työmahdollisuuksiin.

Sisältö

Historian käytön ja tutkimuksen keskeiset piirteet: Historia yhteiskunnallisena ilmiönä, historiantutkimuksen peruskäsitteet, tutkimusalat ja teoriat.

Suoritustapa

Luento, harjoitustehtävät, kirjallisuus ja luentotentti

Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa luennoilla, harjoitustehtävien hyväksyttyä suoritusta ja tenttikuulustelussa osoitettua asian hallintaa.

Luentotentit

Ma 28.10., ma 2.12.2019 tai ma 13.1.2020 klo 17.00-20.00

Kirjallisuus

Luennoilla jaettava materiaali

Hinta

98 €

Opinnot ovat maksuttomat Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.