Orientaatio historiantutkimukseen 5 op (OY) - ay700126P

20.09.2021–20.10.2021 Oulu

Aika ja paikka

Ma 20.9., ke 22.9., ke 29.9., ke 6.10., ma 11.10., to 14.10. ja ke 20.10.2021 klo 17.00-18.30, toteutetaan etäopetuksena

Kouluttaja

FT Matti Mäntylä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa historian monimuotoisen käytön yhteiskunnassa ja sen luonteen akateemisena tieteenalana. Opiskelijalle on muodostunut näkemys historiankirjoituksen kehityksestä, nykytutkimuksen luonteesta, suuntauksista ja keskeisistä käsitteistä sekä lähteiden ja teorioiden käytöstä tutkimuksessa.Opiskelija on perehtynyt historian opiskeluun ja suoritustapoihin, tutkintorakenteisiin ja -tavoitteisiin, osaa tunnistaa oman osaamisensa ja suhteuttaa sen alan työmahdollisuuksiin.

Sisältö

Historian käytön ja tutkimuksen keskeiset piirteet: Historia yhteiskunnallisena ilmiönä, historiantutkimuksen peruskäsitteet, tutkimusalat ja teoriat.

Toteutustavat

Luentokurssi ja perehtyminen kurssin yhteydessä jaettavaan kirjallisuuteen.

Yhteydet muihin opintoihin

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luento, harjoitustehtävät, kirjallisuus ja luentotentti.

Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa luennoilla, harjoitustehtävien hyväksyttyä suoritusta ja tenttikuulustelussa osoitettua asian hallintaa.

Tenttiajat

Ma 1.11., ti 7.12.2021 tai ma 24.1.2022 klo 17.00-19.00, Moodle-tenttinä.

Arviointiasteikko

0–5