P1. Johdatus kirjoittamiseen 5 op (TY) - LUKI1001

Aika ja paikka

Lähiopetus: Oulu
18.-19.10. ja 15.-16.11.19 (24 t)
pe klo 17.00-20.15, la klo 10.00-17.00

Kouluttaja

Luovan kirjoittamisen ohjaaja, tietokirjailija Marja-Riitta Vainikkala

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Pienimuotoisten kirjoitusharjoitusten ja ryhmäpalautteen avulla sekä luentoja kuuntelemalla ja lukemalla opiskelija tutustuu luovan kirjoittamisen työtapoihin, saa kosketuksen kirjoittamisen eri lajeihin ja omaksuu yleisessä tekstianalyysissa tarvittavat tiedot ja taidot.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan proosan, lyriikan, draaman sekä yleistajuisten tietotekstien kirjoittamiseen luentojen ja harjoitusten sekä lukutehtävien avulla. Kurssi antaa käsityksen eri tekstilajeista ja niiden vaikutusmekanismeista sekä luovasta kirjoittamisesta. Kurssilla annetaan ja saadaan palautetta kirjoitetuista teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), harjoitukset (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyöt + portfolio), kirjallisuuden lukeminen. Harjoitukset ja niiden analyysit sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Goldberg, Natalie: Avoin mieli - Kuinka elää kirjoittajan elämää, suom. Marja-Riitta Vainikkala. KVS, 2004.
- Jääskeläinen, Miisa. Sana kerrallaan: johdatus luovaan kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY, 2002.
- Karjula, Emilia (toim.): Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena, 2014.