P3. Lyriikan kirjoittaminen 4 op (TY) - LUKI1004

Aika ja paikka

17.-18.1. ja 31.1.-1.2.20
pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00

Kouluttaja

Sanataideohjaaja, kirjailija, yhteisötaiteilija Timo Harju

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos / artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen lyriikan historiasta. Kurssilla kirjoitetaan runoja, saadaan ja annetaan palautetta, jotta lajityyppi tulisi tutuksi ja jotta opiskelija oppisi itse kirjoittamaan runoja.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja tekstianalyysien avulla lyriikan historiaan, muotokieleen ja käsitteistöön sekä perehdytään kirjoitusharjoituksissa lyriikan kirjoittamisen osa-alueisiin kuten kuvakieleen, kielen rytmiin sekä mitallisen ja vapaamittaisen runouden ominaispiirteisiin.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), harjoitukset (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyöt + portfolio), kirjallisuuden lukeminen. Harjoitukset analyyseineen sekä sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Ahti, Risto & Toivonen, Markku: Runouden kuntokoulu. Kirjapaja, 1988.
- Parkko, Tommi: Runosta, rakkaudella. Avain, 2019