Palvelumuotoilu, perusopinnot 25 op (LY) - UPAMU1000

16.09.2022–31.12.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2022-2023, tarkemmat tiedot löytyvät opintojaksojen sivuilta.

Opinnot alkavat Business Design -jaksolla 16.9.22. Tätä ennen opiskelijoilla tulee olla suoritettuna MOOC-jakso tai aiemmin suoritettu Johdanto muotoiluajatteluun -jakso.

Opinnot järjestetään etäopetuksena. Osa toteutuksesta voi olla hybridiopetusta, johon voi osallistua joko etänä tai paikan päällä Oulussa.

Opetuksessa on 80 % läsnäolovelvollisuus. Jos kurssilaisilla on pakollisia poissaoloja, niistä tulee ilmoittaa etukäteen opettajalle ja sopia tarvittavat korvaavat lisätehtävät. Läsnäolon lisäksi kurssien harjoitustehtävien hyväksytty palautus ja ryhmätöihin osallistuminen ovat kurssin läpäisemisen edellytyksenä.

Tavoitteet

Kokonaisuus antaa opiskelijalle perustiedot palveluiden kehittämisestä muotoilun avulla sekäpalvelumuotoilusta ja sen soveltamismahdollisuuksista. Palvelumuotoilun opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:

  • määritellä muotoiluajattelun sekä palvelumuotoilun osa-alueet ja toimintatavan
  • hahmottaa palvelujen kehittämistä ja kehittämisprojekteja muotoilun näkökulmasta
  • pohtia palvelumuotoilun näkökulmaa ja sen mahdollisuuksia suhteessa omaan opiskelualaan tai työhön
  • selittää palvelumuotoiluun sekä palvelujen kehittämiseen liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää niiden suhteet toisiinsa
  • käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää niiden soveltamismahdollisuudet
  • määritellä palvelumuotoilun prosessin ja siihen liittyvät perusmenetelmät, joita hän on opintojen aikana soveltanut erilaisiin kehittämis- ja suunnitteluprojekteihin.

Sisältö

Valinnaisen sivuainekokonaisuuden järjestää Taiteiden tiedekunta.

Opintokokonaisuus antaa monipuolisen ymmärryksen palveluista ja niihin kytkeytyvästä kehittämisestä. Palvelumuotoilun lisäksi kokonaisuuden aikana tulevat tutuksi sekä liiketoiminnan, johtamisen kuin visuaalisen suunnittelunkin näkökulmat. Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun.Tavoitteena on oppia muotoilulle ominaista projektityöskentelyä sekä monialaista palvelujen kehittämistä luentojen, itsenäisten tehtävien sekä erityisesti ryhmätyöskentelyn ja tosielämän kehittämistehtävien kautta.

Kokonaisuuteen sisältyy monipuolisesti muotoilualaa tarkastelevia kursseja sekä oppiainerajat ylittävinä ryhmätöinä suoritettavia palvelumuotoilun alueelle painottuvia kehittämisprojekteja. Kokonaisuuden kolme ensimmäistä kurssia ovat taustoittavia ja antavat opiskelijalle valmiuksia aihepiirin ymmärtämiseen. Kokonaisuus alkaa johdantokurssilla, joka tutustuttaa opiskelijat laaja-alaisesti palvelumuotoiluun materiaalien ja esimerkkien kautta. Johdantokurssi on avoimesti saatavilla verkossa MOOC-toteutuksena ympäri vuoden, mutta se tulee käydä ennen muita kokonaisuuden kursseja. Seuraavan kahden kurssin aikana opiskelijat hahmottavat palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa muotoilun näkökulmasta sekä soveltavat tietoa yritysten ja yhteisöjen visuaaliseen viestintään.

Kokonaisuuden neljä viimeistä kurssia keskittyvät kohdennetummin palvelumuotoiluun. Ensintutustutaan palvelumuotoilun kehittämisprosessiin ja perusmenetelmiin. Sitten tietoa ja opittuja menetelmiä sovelletaan kolmella seuraavalla kurssilla tosielämän kehittämisprojekteihin, jotka kytkeytyvät liiketoiminnan, julkisen palvelun ja johtamisen sekä yrityksen sisäisten toimintojen uudistamiseen. Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät -kurssi tulee suorittaa ennen kolmea kehittämisprojekteihin pohjautuvaa kurssia.

Kurssit suositellaan suoritettavaksi seuraavassa järjestyksessä:

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

MOOC1001 Johdanto palvelumuotoiluun, 2 op -kurssi on suoritettava ennen muita palvelumuotoilun perusopinnot -kokonaisuuden kursseja.

Aiemmin suoritetut Johdanto muotoiluajatteluun tai Palvelujen markkinointi -jaksot hyväksytään kokonaisuuteen. Tässä tapauksessa ei ole pakko suorittaa MOOCia tai Business Design -jaksoa.

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 650 €

Yksittäiset opintojaksot:
3 op: 107 €
4 op: 139 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen kokonaisuuteen 5.9.22 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Mukaan voi vielä tulla niille yksittäisille kursseille, joiden ilmoittautuminen ei ole päättynyt. Huomaathan, että MOOC-kurssi suoritetaan itsenäisesti suoraan Lapin yliopistoon

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203