Palvelumuotoilun johtaminen 4 op (LY) - UPAMU1006

22.04.2023–06.06.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Aikatauluun voi tulla muutoksia!

22.4. - 6.6.24, etäopetus (28 t)

Huhtikuu: ma 22.4. klo17,00-20.15 (4 t), la 27.4. klo 9.00-12.00 (4 t)
Toukokuu: ti 7.5. klo 17.00-20.15 (4 t), ke 8.5. klo 17.00-20.15 (4 t), la 18.5. klo 9.00-12.00 (4 t), to 23.5. klo 17.00-20.15 (4 t)
Kesäkuu: to 6.6. klo 17.00-20.15 (4 t)

Kouluttaja

Projektipäällikkö Jussi Korhonen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja prosessia organisaation sisäisen toiminnankehittämiseen
  • tunnistaa palvelumuotoilun ja kehittämisprojektien kytkökset koko organisaation toimintaan sekä strategiselle tasolle
  • hahmottaa palvelumuotoilun hyödyt tiimityöskentelyssä ja sisäisissä asiakkuuksissa
  • hyödyntää palvelumuotoilua monipuolisesti organisaation toimintamallien ja käytäntöjen kehittämisessä työntekijänäkökulmasta

Sisältö

Palvelumuotoiluosaaminen yrityksen toiminnassa, muotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen, muotoilu yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa, kyky kommunikoida muotoilun merkitys ja mahdollisuudet organisaatiossa. Kurssi toteutetaan yritykselle tai organisaatiolle tehtävänä muotoiluprojektina, jonka opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä. Kurssilla voidaan jatkaa ja syventää Muotoilu liiketoiminnassa tai Julkisten palvelujen muotoilu -kurssilla tehtyä kehittämisprojektia, jos se on mahdollista tai toteuttaa kokonaan uusi kehittämisprojekti.Projektia ja ryhmätyötä ohjataan luennoilla. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen/toimeksiantajan edustajille ja toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot
Luennot,  harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 t), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 t). Kurssille voi osallistua maksimissaan 30 opiskelijaa.

Vaadittavat suoritukset
Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, muotoiluprojektin lopputulosten esittely ja essee.

Kirjallisuus ja muu materiaali

  • Maula, H. & Maula, J. (2019). Design ja johtaminen. Helsinki: Alma Talent.
  • Stenros, A. (2014). Trumpettijoutsen: johtajuus muotoilussa, muotoilu johtajuudessa. Teoksessa S. Miettinen (toim.) Muotoiluajattelu. Helsinki : Teknologiainfo Teknova, 50-63.
  • Boyer B., Cook J. W. & Steinberg M. (2011). Recipes for Systemic Change. Helsinki Design Lab, Sitra.
  • Holston D. (2011). The Strategic Designer: Tools and Techniques for Managing the Design Process. HOW books.
  • Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Arviointi: 5-1 / uusittava