Palvelumuotoilun johtaminen 4 op (LY) - UPAMU1006

02.05.2023–08.06.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Ti 2.5.23 klo 17.00 - 20.15 - Johdanto kurssiin ja sen sisältöihin
La 13.5. klo 9.00 - 12.00 - Johtaminen, Palvelumuotoilun johtaminen
Ke 17.5. klo 17.00 - 20.15 - Muotoilun hyödyntäminen organisaation johtamisessa
La 27.5. klo 9.00 - 12.00 - Projektitöiden välipitchaukset + Muotoilun hyödyntäminen organisaation johtamisessa jatkuu
To 1.6.  klo 17.00 - 20.15 - Tiimikohtaiset sparraukset
To 8.6.23 klo 17.00 - 20.15 - Esitykset ja kurssipalaute        

Opinnot järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

Projektipäällikkö Jussi Korhonen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja prosessia organisaation sisäisen toiminnankehittämiseen
  • tunnistaa palvelumuotoilun ja kehittämisprojektien kytkökset koko organisaation toimintaan sekä strategiselle tasolle
  • hahmottaa palvelumuotoilun hyödyt tiimityöskentelyssä ja sisäisissä asiakkuuksissa
  • hyödyntää palvelumuotoilua monipuolisesti organisaation toimintamallien ja käytäntöjen kehittämisessä työntekijänäkökulmasta

Sisältö

Palvelumuotoiluosaaminen yrityksen toiminnassa, muotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen, muotoilu yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa, kyky kommunikoida muotoilun merkitys ja mahdollisuudet organisaatiossa. Kurssi toteutetaan yritykselle tai organisaatiolle tehtävänä muotoiluprojektina, jonka opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä. Kurssilla voidaan jatkaa ja syventää Muotoilu liiketoiminnassa tai Julkisten palvelujen muotoilu -kurssilla tehtyä kehittämisprojektia, jos se on mahdollista tai toteuttaa kokonaan uusi kehittämisprojekti.Projektia ja ryhmätyötä ohjataan luennoilla. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen/toimeksiantajan edustajille ja toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot
Luennot,  harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 t), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 t). Kurssille voi osallistua maksimissaan 30 opiskelijaa.

Vaadittavat suoritukset
Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, muotoiluprojektin lopputulosten esittely ja essee.

Kirjallisuus ja muu materiaali

  • Maula, H. & Maula, J. (2019). Design ja johtaminen. Helsinki: Alma Talent.
  • Stenros, A. (2014). Trumpettijoutsen: johtajuus muotoilussa, muotoilu johtajuudessa. Teoksessa S. Miettinen (toim.) Muotoiluajattelu. Helsinki : Teknologiainfo Teknova, 50-63.
  • Boyer B., Cook J. W. & Steinberg M. (2011). Recipes for Systemic Change. Helsinki Design Lab, Sitra.
  • Holston D. (2011). The Strategic Designer: Tools and Techniques for Managing the Design Process. HOW books.
  • Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Arviointi: 5-1 / uusittava

Arviointikriteerit
Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.
Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.
Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Asiasta on muodostunut kokonaiskuva, mutta siinä saattaa olla puutteita.
Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.