Palvelumuotoilun johtaminen 4 op (LY) - UPAMU1006V24

22.04.2025–05.06.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Etäopetuksena seuraavasti:

ti 22.4.25 klo 17.00–20.15
la 26.4.25 klo 9.00–12.00
ti 6.5.25 klo 17.00–20.15
ke 7.5.25 klo 17.00–20.15
la 17.5.25 klo 9.00–12.00
to 22.5.25 klo 17.00–20.15
to 5.6.25 klo 17.00–20.15

Kontaktiopetusta yhteensä 28 t

Kouluttaja

HTM, Strategic Design Lead & COO Jussi Korhonen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata muotoilijan ja muotoilun tehtävien eri tasoja yrityksen liiketoiminta kentässä
 • soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja prosessia organisaation sisäisen toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen
 • analysoida ja suunnitella johtamista muotoilun ja yrityksen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Sisältö

Opintojakson teemat

 • Palvelumuotoiluosaaminen yrityksen toiminnassa
 • Muotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen
 • Muotoilu yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa
 • Kyky kommunikoida muotoilun merkitys ja mahdollisuudet organisaatiossa

Kurssi toteutetaan yritykselle tai organisaatiolle tehtävänä muotoiluprojektina, jonka opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä. Kurssilla voidaan jatkaa ja syventää Muotoilu liiketoiminnassa tai Julkisten palvelujen muotoilu -kurssilla tehtyä kehittämisprojektia, jos se on mahdollista tai toteuttaa kokonaan uusi kehittämisprojekti. Projektia ja ryhmätyötä ohjataan luennoilla. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen/toimeksiantajan edustajille ja toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot
Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 t), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 t).

Vaadittavat suoritukset
Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, muotoiluprojektin lopputulosten esittely ja essee.

Kirjallisuus ja muu materiaali

 • Boyer B., Cook J. W. & Steinberg M. (2011). Recipes for Systemic Change. Helsinki Design Lab, Sitra.
 • Holston D. (2011). The Strategic Designer: Tools and Techniques for Managing the Design Process. HOW books.
 • Phillips P. L. (2012). Creating the Perfect Design Brief. Allworth Press.
 • Maula, H. & Maula, J. (2019). Design ja johtaminen. Helsinki: Alma Talent.
 • Stenros, A. (2014). Trumpettijoutsen: johtajuus muotoilussa, muotoilu johtajuudessa. Teoksessa S. Miettinen (toim.) Muotoiluajattelu. Helsinki : Teknologiainfo Teknova, 50-63.
 • Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Arviointi: H–5