Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op (LY) - UPAMU1003

21.01.2022–12.02.2022 Oulu

Aika ja paikka

Pe 21.1. klo 17.00-19.30, la 22.1. klo 9.30-13.00, la 29.1. klo 9.00-15.45 ja la 12.2.22 klo 9.00-15.45 (21 t)

Etäopetuksena

Kouluttaja

TaM Laura Koskela

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät
- kertoa miten palvelumuotoilun perusmenetelmät toimivat, kokeiltuaan niitä kurssin aikana
- ymmärtää kehittämistyötä ja –projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi erilaisia palvelumuotoilun prosessimalleja ja tutustutaan erityisesti Tuplatimantti-malliin (the double diamond). Opitaan palvelumuotoilun prosessi vaihe vaiheelta sekä vaiheisiin kytkeytyvät perusmenetelmät erilaisten tehtävien ja kokeilujen kautta. Kurssin aikana harjoitellaan prosessia ja menetelmiä yhteistyössä ja aktiivisesti, jotta opiskelijalla on valmius soveltaa niitä kokonaisuuden seuraavilla kursseilla, joissa toteutetaan yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteja. Kurssin aikana käydään läpi myös digitaalisia työkaluja palvelumuotoiluun ja kokeillaan palveluvideon/konseptivideon tekemistä.

Opetus- ja työmuodot
Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 h), itsenäinen työskentely, menetelmäharjoitukset ja kokeilut sekä menetelmäkortin koostaminen (60 h). Lopputehtävänä palautetuista menetelmäkorteista koostetaan kurssin päätteeksi opiskelijaryhmälle sähköisesti jaettava menetelmäkorttipakki.

Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä menetelmäharjoituksiin ja menetelmäkortin palauttaminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali

  • Stickdorn, M., Hormess, M. E., Lawrence, A. & Schneider, J. (2018). This is service design doing: applying service design thinking in the real world. O’Reilly Media, Inc.
  • Curedale, R. (2013). Service Design: 250 essential methods. Design Community College.
  • Miettinen, S. (toim.) (2011). Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy.
  • Moritz, S. (2005). Service Design: Practical Access to an Evolving Field. Pro gradu -työ. Köln International School of Design, Saksa.
  • Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.