Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op (LY) - UPAMU1003

12.01.2023–09.02.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Torstaisin
- 12.1., 19.1., 26.1. ja 2.2.23 klo 17.00-20.00
-  9.2.23 klo 17.00-20.45
(21 t)

Etäopetuksena Teamsissa

Kouluttaja

FT Marjo Kamila

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät
  • kertoa miten palvelumuotoilun perusmenetelmät toimivat, kokeiltuaan niitä kurssin aikana
  • ymmärtää kehittämistyötä ja –projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi erilaisia palvelumuotoilun prosessimalleja ja tutustutaan erityisesti Tuplatimantti-malliin (the double diamond). Opitaan palvelumuotoilun prosessi vaihe vaiheelta sekä vaiheisiin kytkeytyvät perusmenetelmät erilaisten tehtävien ja kokeilujen kautta. Kurssin aikana harjoitellaan prosessia ja menetelmiä yhteistyössä ja aktiivisesti, jotta opiskelijalla on valmius soveltaa niitä kokonaisuuden seuraavilla kursseilla, joissa toteutetaan yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteja. Kurssin aikana käydään läpi myös digitaalisia työkaluja palvelumuotoiluun ja kokeillaan palveluvideon/konseptivideon tekemistä.

Opetus- ja työmuodot
Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 t), itsenäinen työskentely, menetelmäharjoitukset ja kokeilut sekä menetelmäkortin koostaminen (60 t). Lopputehtävänä palautetuista menetelmäkorteista koostetaan kurssin päätteeksi opiskelijaryhmälle sähköisesti jaettava menetelmäkorttipakki.

Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä menetelmäharjoituksiin ja menetelmäkortin palauttaminen

Kirjallisuus ja muu materiaali

  • Stickdorn, M.,  Hormess, M. E., Lawrence, A. & Schneider, J. (2018). This is service design doing: applying service design thinking in the real world. O’Reilly Media, Inc..
  • Curedale, R. (2013). Service Design: 250 essential methods. Design Community College.
  • Miettinen, S. (toim.) (2011). Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen.Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy.
  • Moritz, S. (2005). Service Design: Practical Access to an Evolving Field.Pro gradu -työ. Köln International School of Design, Saksa.
  • Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Arviointi: 5-1 / uusittava

Arviointikriteerit
Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.
Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.
Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Asiasta on muodostunut kokonaiskuva, mutta siinä saattaa olla puutteita.
Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.