Pedagogisen osaamisen ja ammatillisen roolin vahvistaminen 5 op (Oph)

Koulutusosiot ovat osa Opetushallituksen rahoittamaa pedagogisen osaamisen ja ammatillisen roolin vahvistaminen 2020-2021 hanketta. Hankkeen tarkoituksena on lastenhoitajien ja perhepäivähoitajien pedagogisen osaamisen vahvistaminen. Samalla selkiytetään osallistujien ammatillista roolia osana varhaiskasvatuksen kokonaisuutta.

Aika ja paikka

Hankkeen kesto 05/2020-10/2021

Ylivieska, paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa osallistujille

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat ja perhepäivähoitajat

Kouluttaja

Pääkouluttaja LTO, KT Piia Roos

Lisäksi työpajoissa toimii kouluttajina muita asiantuntijoita.

Sisältö

Koulutuskokonaisuuksien rakenne ja sisällöt:

1. osio: Pedagogiikka varhaiskasvattajan arjessa 1,5 op

Tarkoituksena on vahvistaa osallistujien ymmärrystä varhaiskasvatuksen arvopohjasta pedagogiikan perustana sekä Varhaiskasvatussuunnitelman pedagogisista painopisteistä.

2. osio: Lapsen vasu ja ryhmävasu pedagogiikkaa vahvistavina asiakirjoina 1 op

Tarkoituksena on selkiyttää lapsen vasun laatimisen prosessia ja ottaa haltuun ryhmävasun käyttöä toiminnan suunnittelun ja arvioinnin välineenä.

3. osio: Lastenhoitajan rooli ja vastuut työtiimissä 1 op

Tarkoituksena on lastenhoitajien osalta selkiyttää eri ammattiryhmien välistä vastuun jakautumista sekä tiimitason työnjakoa. Osio 3 on vaihtoehtoinen osion 4 kanssa.

4. osio: Taideaineiden työpajat 1 op

Tarkoituksena on laajentaa osallistujien opetus- ja kasvatusmenetelmäosaamista. Osio sisältää muun muassa kirjallisuuteen, musiikkiin, satuihin, kädentaitoihin ja kuvalliseen ilmaisuun liittyvää työpajamuotoista työskentelyä.

5. osio: Minä varhaiskasvattajana 1 op

Tarkoituksena on keskittyä pohtimaan omia vahviiksia ja kehittymistarpeita. Huomio kohdennetaan sekä omaan tapaan olla vuorovaikutuksessa lasten kanssa että omaan osuuteen tiimin toimivuuden kannalta. Samalla konkretisoidaan osallistujien henkilökohtaista ammatillista osaamista.

 

Lisätietoa: Koulutuspäällikkö/-suunnittelija Minna Saharinen, p. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Huomioitavaa

Koulutuksiin on rajoitettu osallistujamäärä; koulutukset ovat tällä hetkellä täynnä. Tiedustelut vapautuvista paikoista: kesayo@ylivieska.fi

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista (esim. matkat, ruokailut) osallistujat vastaavat itse.

Ilmoittautuminen